Velkomst - Oernbjerg

Gå til indhold

Velkomst

Foreningen

VELKOMMEN
TIL
KETTRUP BJERGE
Grundejerforeningen Ørnbjerg
v / formand Søren Dam
Søndergade 58
9700 Brønderslev
Tlf.:   98 80 09 26
Mail: soerendam@mail.dk  
Kettrup Bjerge.
XXXX 2008.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Ørnbjerg vil hermed gerne ønske Jer tillykke med erhvervel-sen af  sommerhuset på XXXXvej, og byde Jer velkommen til Kettrup Bjerge og i Grundejerfor-eningen Ørnbjerg. 
Vi håber, at I bliver glade for at holde jeres ferier i området – et område, som giver rig mulighed for at slappe af, for skønne vandreture og for fine naturoplevelser. 
I det efterfølgende vil I finde en række praktiske oplysninger. Vi beder Jer især være opmærksom-me på foreningens vedtægter og ikke mindst på deklarationen for vort område, som vi af erfaring ved kan volde især nye medlemmer problemer, såfremt man ikke får den læst ordentligt igennem. 
Desuden er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen såfremt der skulle være spørgsmål angående vedtægterne, deklarationen eller spørgsmål i øvrigt. 
Lidt historie om udstykningen. 
Jord – og Boligfonden Nordjylland erhvervede i 1972 området af nu afdøde Søren Sivesgaard, som dengang boede i den sydligste af de to gårde på Pernillevej, og boligfonden udstykkede herefter området i 115 parceller. Boligfonden var ejet af Sparekassen Nordjylland, som i dag hedder Spar Nord. 
Som det er vist på kortet ” Udstykning i Kettrup Bjerge ” i bilag 1, blev området
opdelt i to del-områder:                                                                                                                                                         

Område A :
Området omfatter alle fritliggende længehuse, samt arealerne mellem parcellerne.
Der må i område A kun opføres længehuse.  
Område B :                                                                                            
Området omfatter huse, som ligger i plantagen, samt arealer mellem parcellerne.
Der må i området opføres længehuse såvel som vinkelhuse.                                                  

Ved planlægningen af udstykningen blev der lagt afgørende vægt på at holde visse sammen-hængende områder fri for bebyggelse, således at man kan opleve landskabets vekslen, ligesom terrænforholdene og udsigten har været af afgørende betydning for husenes placering. 
I dag kan vi se resultatet af denne planlægning. Vi har i et af vestkystens smukkeste områder dels fået en udstykning, hvor hvert enkelt hus er placeret smukt ind i landskabet med udsigt til områdets særegen natur, og dels en udstykning med friarealer mellem husene og større sammenhængende arealer.

De store friarealer giver plads til en rig
Fauna og flora, og til et udbygget stisystem til stor glæde for områdets beboere   
og gæster. 
Området Kettrup Bjerge er historisk nærmere omtalt på foreningens hjemmeside.
 
Desuden kan det anbefales at læse
Willy G. Hansens beretning fra 1979 om
Kettrup Bjerge. Beretningen er vedlagt
som bilag 2, og den findes desuden på
foreningens hjemmeside.
 
Herudover findes der en række udmærkede bøger, som beskriver emnet. F.eks. de to bøger ”Grønhøj ” og ” Bogen om Saltum og badestederne Kordals Klit samt Kettrup Bjerge ” begge skrevet af Knud Prebensen. Bøgerne kan købes hos Egnssamlingen, Fårupvej 3 i Saltum.
 
Grundejerforeningen.
 
Foreningen blev stiftet i september 1979, hvor foreningens vedtægter blev godkendt.
 
Foreningen har til formål at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Herunder specielt at påse, at den på ejendommen hvilende deklaration respekteres, at anlæg og vedligeholdelse af veje finder sted samt at forestå oprensning af kanaler og grøfter og være forbindelses- og formidlingsled til de øvrige grundejerforeninger i området og til myndighederne. 
De til enhver tid værende ejere af sommerhuse i foreningens område er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen. 
Der betales et årligt kontingent på pt. 500,- kr., som opkræves af Jammerbugt Kommune via  ” Skatter og afgifter m. m. af fast ejendom ”.  
Foreningen styres af bestyrelsen, som for nuværende består af: 
Søren Dam         Formand            Sarasvej 28
Philip Davidsen  Næstformand     Sinnesvej 13
Finn Hansen       Sekretær           Sinnesvej 62
Erik Støwe          Kasserer            Sarasvej 47 
 
Generalforsamling. 
Foreningen afholder generalforsamling hvert år i juli måned.  
Næste generalforsamling afholdes således fredag den 10. juli 2009 kl. 19.00 på Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup. 
Generalforsamlingen er for mange medlemmer blevet en fast tradition og kærkommen lejlighed til at mødes med foreningens øvrige medlemmer. Deltagerantallet ligger som regel på omkring 80. 
Dagsordenen bliver gennemgået, stort og småt diskuteret og der sluttes af med hyggeligt samvær med smørrebrød, øl, vand, vin og kaffe. 
Beretninger, protokoller over generalforsamlingen, regnskaber og budgetter kan findes på foreningens hjemmeside for de seneste 2 år. 
Foreningens hjemmeside.
Hjemmesiden har adressen:
www.gf-oernbjerg.dk 
Foruden en lang række faktuelle oplysninger på siden oplyser bestyrelsen under ” Foreningsnyt ” løbende om, hvad der foregår i foreningen.  
I kan via mail blive orienteret om nyheder på hjemmesiden ved at tilmelde Jer til foreningens sekretær. 
Vedtægter. 
Bestyrelsen vil gerne anbefale Jer at læse vedtægterne, således at I er bekendte hermed. 
Vedtægterne er vedlagt som bilag 3, og de ligger desuden på foreningens hjemmeside.
Deklarationen. 
Det er både for Jer selv og for foreningen af stor vigtighed, at I er bekendte med deklarationens bestemmelser. 
Det er både medlemmernes og bestyrelsens indstilling, at deklarationens bestemmelser skal overholdes, således at vi kan bevare områdets enestående karakter og natur. 
Foreningen bakkes her op af Jammerbugt Kommune, og det er derfor vanskeligt at opnå  dispensationer fra deklarationen.
Som nye medlemmer skal I især være opmærksomme på: 
-         hvilke farver der er tilladte at male husene i.
-         på hvilken måder, der må bygges til husene og hvilke materialer, der må anvendes.  
I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, såfremt I er i tvivl om deklarationens bestemmelser. 
Deklarationen er vedlagt som bilag 4.
Veje. 
Vi har i alt ca. 5 km. veje i vort område, omfattende: 
-         Sarasvej
-         Selmavej
-         Sinnesvej
-         Sylviavej 
Vejene er private fællesveje, og ejerne af de tilgrænsende ejendomme er derfor pligtige til at vedligeholde vejene. 
Vedligeholdelsen af vejene er i henhold til foreningens vedtægter overdraget til grundejer-foreningen, og det er således den siddende bestyrelses ansvar at sørge herfor. 
Vedligeholdelsen betales over kontingentet. 
Naturpleje.                                                                                     
Foreningens medlemmer har i høj grad valgt          
sommerhus i vort område på grund af den
enestående og varierende natur med bl.a.
naturenge, heder og hedemoser, småplantager,
klitarealer og de to søer i foreningens nordlige
område.  
Der bliver derfor i foreningen lagt stor vægt
på naturpleje, og både medlemmerne og
bestyrelsen deltager aktivt heri med beskæring
af eksisterende bevoksninger, nyplantninger,
bekæmpelse af hyben og pil, oprensning af søer
osv, osv. 
Den varierede natur og den aktive naturpleje bevirker også,
at vi i vort område har en rig fauna og flora, som foreningen
er i gang med at beskrive nærmere – se herom på hjemmesiden. 
Forsyningsvirksomheder m.v. 
Vand:                  Jonstrup Vandværk
 Ths. Jensensvej 6
 9493 Saltum
  www.jonstrupvand.dk 
El:                       Nyfors
Saltumvej 22
 9700 Brønderslev
 www.nyfors.dk 
Renovation:        Jammerbugt Kommune
Lundbakvej 5, Pandrup
9440 Pandrup

www.jammerbugt.dk
 
Telefon             Der er mulighed for opkobling på TDC´s fastnet i området.  
Internet             Internetforbindelse og tv via bredbånd / fibernet er ikke til rådighed i området p.t.   
Skorstensfejer: Carøe Aarestrup
                        Hjulmagervej 17
                        9490 Pandrup 
 
Bilag.
1.      Kort over ” Udstykning i Kettrup Bjerge ”.
2.      Willy G. Hansens beretning ” Ørnbjerg ”.
3.      Vedtægter.
4.      Deklaration. 
Endnu engang velkommen til vort område – vi håber, at I bliver glade for at bo her. 
På bestyrelsens vegne.

Søren Dam
Formand

Tilbage til indhold