Vejadgang til Ødegård - Oernbjerg

Gå til indhold

Vejadgang til Ødegård

Nyt
 

Grundejerforeningen Ørnbjerg
v./formanden Søren Dam
Søndergade 58
9700 Brønderslev
                                                                                                                                                                                                            Kettrup, november 2011.
Keld Mathiasen
bjerremark@gmail.com 
kopi til Carl Sivesgaard
cs@rtn.dk 

Fremtidig vejadgang til ”Ødegården”, Sarasvej. 
Som lovet på mødet afholdt den 28. august 2011 hos Grundejerforeningen Ørnbjergs formand Søren Dam, Sarasvej 28 angående fremtidig vejadgang til ”Ødegården”, Sarasvej, j.fr. det fremsendte referat, har grundejerforeningen arbejdet videre med den ønskede løsning om en vejadgang via den eksisterende forbindelse fra Sarasvej. Denne vejadgang bortfaldt som bekendt ved den tidligere ejers død. 
Grundejerforeningen har i den anledning bl.a. kontaktet landinspektør  Carsten Overgaard Sørensen fra firmaet Landinspektør Nord A/S. Landinspektørens vurdering vedlægges som bilag. 
Grundejerforeningens undersøgelser har herefter bl.a. resulteret i oplysninger om, at den eksisterende matrikulerede vej over såvel Carl Sivegaards ejendom som grundejerforeningens arealer ikke er tinglyst. Hvorvidt dette forhold medfører bortfald af retten til at anlægge vejen som følge af hævd, vil i givet fald bero på en konkret retlig afgørelse. Under alle omstændigheder fremgik det af mødet den 28. august 2011, at hverken Keld Mathiasen, Carl Sivesgaard eller grundejerforeningen Ørnbjergs repræsentanter ønskede denne løsning. 
I den anledning fremsendes hermed under forbehold af accept fra medlemmerne af Grundejerforeningen Ørnbjerg følgende forslag til betingelser for atter at kunne benytte den eksisterende, nu nedlagte  vejforbindelse fra Sarasvej til ”Ødegården”:
·        Retten til at anvende vejforbindelsen gives mod til Grundejerforeningen Ørnbjerg at erlægge et éngangsbeløb på 50.000 kr.
·        Vejforbindelsen tinglyses på ejendommen. Udgiften hertil, herunder landinspektør- og advokatomkostninger afholdes af lejer og er grundejerforeningen uvedkommende.
·        Såfremt vejforbindelsen ønskes i bedre stand, end den er på nuværende tidspunkt, afholdes anlægsomkostningerne af lejer.
·        Lejer betaler et årligt bidrag til vejvedligeholdelsen af Sarasvej. Bidragets størrelse udgør det til enhver tid fastsatte medlemskontingent for grundejerforeningens medlemmer, for tiden 650 kr./år.
·        Udgifter til vintervedligeholdelse udover, hvad grundejerforeningen måtte iværksætte, er grundejerforeningen uvedkommende.
·        Tilladelse til at måtte benytte vejen gælder kun almindelig personvognskørsel o.lign. til og fra ejendommen. Vejen må udelukkende betjene én bolig. Anvendelse af landbrugsredskaber på vejen er ikke tilladt.
·        De bestemmelser, der til enhver tid er gældende for grundejerforeningens område vedrørende f.eks. belysning, beplantning og skiltning, nedfældet i deklarationer/lokalplaner, er tilsvarende gældende for lejer.

Såfremt forslaget har interesse, skal grundejerforeningen foreslå, at der afholdes et nyt møde med henblik på at få alle detaljer samt uafklarede spørgsmål på plads, herunder tidsplanen for projektet. 
Med venlig hilsen 
Finn Hansen                                                                                                             Søren Dam
Sekretær                                                                                                                   Formand
                                                                                                                                  
Bilag: Skrivelse af 20. oktober 2011 fra Landinspektør Nord A/S.


Grundejerforeningen Ørnbjerg 

Grundejerforeningen Ørnbjerg 
Vedr.:                        Fremtidig vejadgang til ”Ødegården”, Sarasvej
Mødedato:               28. august 2011
Mødested:               Søren Dam, Sarasvej 28
Deltagere:               Søren Dam
                                                   Keld Mathiasen,
                          (e-mail
bjerremark@gmail.com)
                                                   Peter Mathiasen
                                                   Carl Sivesgaard
                                                   (e-mail
cs@rtn.dk)
                                                   Finn Hansen (ref.)                                                    
 
Dagsorden:

Drøftelse af diverse muligheder for fremtidig vejadgang til ”Ødegården”, Sarasvej, i forbindelse med Keld Mathiasens overtagelse af og fremtidsplaner for ejendommen. 
Søren Dam bød velkommen til mødet, der var kommet i stand på foranledning af Keld Mathiasen, som ønskede en indledende drøftelse omkring de fremtidige vejadgangsforhold til ejendommen. 
Keld Mathiasen oplyste, at der ikke var aktuelle planer om at ændre på de eksisterende forhold, men at der på sigt kunne blive tale om at nedrive ejendommens gamle bygninger samt opføre et nyt hus, eventuelt af træ omtrent på den gamle beliggenhed. 
Forskellige løsningsmuligheder for vejadgang blev drøftet. Der eksisterer en matrikuleret vejret øst om grundejerforeningen Ørnbjergs område og tæt forbi Carl Sivegaards ejendom. Den matrikulerede vej berører alle tre parter. Ingen af parterne var interesseret i anvendelsen af denne mulighed som en løsning. Ligeledes var Keld og Peter Mathiasen ikke interesseret i anlæggelse af en vej direkte fra ”Ødegården” og til Mathiasens ejendom. Derimod blev der fra såvel Keld Mathiasens som Carl Sivegaards side udtrykt ønske om fortsat at anvende den eksisterende vejadgang fra Sarasvej. Denne vejadgang bortfaldt i forbindelse med den tidligere ejers død. 
Søren Dam tilkendegav, at denne sidste løsning kunne være en mulighed, idet et lejemål af arealet kunne komme på tale. I givet fald skulle Keld Mathiasen afholde de nødvendige udgifter til tinglysning samt anlæg af vejen. Endvidere skulle Keld Mathiasen deltage i de årlige driftsudgifter til vedligeholdelse af Sarasvej i lighed med de øvrige grundejere, ligesom vintervedligeholdelsen var grundejerforeningen uvedkommende. I den forbindelse tilkendegav Carl Sivesgaard, at han var villig til at deltage i tinglysningsomkostningerne, da han absolut ikke var interesseret i, at den eksisterende matrikulerede vejret kom i anvendelse. Det var i øvrigt Carl Sivegaards opfattelse, at tinglysningsomkostningerne bør deles i tre, da også grundejerforeningen Ørnbjerg efter hans mening er part i sagen. 
Søren Dam konkluderede, at grundejerforeningen gerne vil arbejde videre med den ønskede løsning, og at foreningen vil fremsende et forslag til betingelser for tinglysningen samt årlig leje af foreningens areal, alt under forbehold af medlemmernes accept. 
Derefter indkaldes til nyt møde.


Tilbage til indhold