Referat - Oernbjerg

Gå til indhold

Referat

Generalforsamling

Grundejerforeningen Ørnbjerg.


Protokol over ordinær generalforsamling, afholdt fredag den 11. juli 2014 på Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup.Referent: Finn Hansen, sekretær.

Generalforsamlingen startede med fællessang: “Du danske sommer, jeg elsker dig”.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning  v/formand Søren Dam.
 
3. Aflæggelse af regnskab for 2013 v/kasserer Erik Støwe.

4. Rettidig indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at foreningens medlemslister lægges ud på vores hjemmeside - se bilag nr.1 til indkaldelsen.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2015 v/ kasserer Erik Støwe .
    
6. Valg af formand.
Formanden modtager genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:  Finn Hansen  modtager genvalg
                        
8. Valg af suppleanter.
Suppleanterne er ikke på valg i år.

     1. suppleant Jytte Borghus  
     2. suppleant Knud Østergaard          

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
   
På valg: Svend Mejlholm       – revisor.                    modtager genvalg
 
Poul Erik Sørensen – revisor suppleant.      modtager genvalg

10. Eventuelt.

11. Indlæg af Peter Bonne Eriksen.

Peter Bonne Eriksen
viser billeder og fortæller om de mange spændende fuglearter, som vi har i vort område og på stranden.
Endvidere vil Peter vise et par billeder af den meget sjældne sommerfugl hede-pletvingen.
Hedepletvingen forekommer kun nogle ganske få steder i Danmark, heriblandt i vort område.


Ad 1.
Peter Bonne Eriksen blev valgt med applaus og takkede for valget.

Ad 2.
Beretningen blev godkendt med applaus uden bemærkninger.

Ad 3.
Regnskabet for 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4.
Formanden redegjorde nærmere for forslaget, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der fremkom herefter ønske om at fjerne privatadressen fra listen, da den er uden interesse i denne forbindelse.
Det fremlagte forslag blev herefter vedtaget med markant flertal med den anførte ændring. Listen vil således ikke indeholde oplysninger om privatadresser.

Ad 5.
Forslag til budget og kontingent blev godkendt.

Ad 6.
Formanden blev genvalgt.

Ad 7.
Finn Hansen blev genvalgt.

Ad 8.
Ingen bemærkninger.

Ad 9.
Svend Mejlholm og Poul Erik Sørensen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Ad 10.
Der var forslag om forlængelse af asfaltovergangen ved Kettrup Bjergevej/Sarasvej. Formanden vil tage det under overvejelse, da der knytter sig nogen økonomi til forslaget.

Generalforsamlingen sluttede med afsyngelse af sangen: ”Danmark, nu blunder den lyse nat”.

Ad 11.
Herefter gik man over til Peter Bonne Eriksens
indlæg. Peter fortalte med stor entusiasme og viden om områdets fugle og sommerfugle, herunder den meget sjældne hedepletvinge.

Uden for protokollen kan oplyses, at næste års generalforsamling finder sted fredag den 10. juli 2015.

Ligeledes kan meddeles, at Ørnbjerg Golf Cup 2015 finder sted lørdag den 11. juli 2015.


Protokollen godkendt den 18.juli 2014

Peter Bonne Eriksen - dirigent                                  
Søren Dam - formand


Tilbage til indhold