Naturplejeudvalget - Oernbjerg

Gå til indhold

Naturplejeudvalget

Foreningen > Udvalg


Formand Naturvejleder

Helle Poulsen

Lone Hansen

Bent Trangbæk

Martin Rytter

Anne Marie Steffensen

Sinnesvej 48

Sinnesvej 62

Sinnesvej 70

Selmavej 17

Send e-mail

Referat
af udvalgets første møde den 27. sept. hos Helle (Sinnesvej 48)
Til stede: Lone Hansen, Anne Marie Steffensen, Helle Poulsen, Per (assoc. medl.), Bent (referent)
Fraværende: Martin Rytter 
Grundlæggende er udvalgets opgave at udforme en handleplan for pleje af ejerforeningens naturområder. Planen viderebringes til bestyrelsen, som kan iværksætte initiativer eller tage planens forslag op på den årlige generalforsamling. Udvalget handler ikke på eget initiativ. Det afholder os dog ikke fra at komme med opfordringer. 
Det følgende er et sammendrag af udvalgets drøftelser, som hovedsagelig bestod i overvejelser om mulige indsats(områd)er. Hvor udvalget fandt at der var grundlag for at der skulle sættes initiativer i gang i den nære fremtid, er forslagene fremhævet med fede typer. 
Lyng
Pleje af engarealet med henblik på at bevare, styrke og forøge lyngbevoksningen.
Baggrund: En del medlemmer mener at bl. a. lyngen på det store engareal er på retur og græsserne tager over.
Udvalget er positivt stemt over for en eventuel afbrænding af engarealet med henblik på en fornyelse af lyngplanterne. De mange visne lyngtuer taler for at gøre forsøget nu. Vi foreslår en afgrænsning med markvejen der krydser engen som den nordlige grænse, grøften mod øst samt læbælterne og Sarasvej mod syd og vest.
Inden afbrænding ønsker AM Steff at foretage en ”GPS-registrering” af planter (registrering af arter på en række præcist udstukne lokaliteter) med henblik på senere at kunne foretage kontrol af effekten af de iværksatte initiativer. (Kan evt. ske i efterårsferien.)
Helle tager kontakt til foreningens formand Søren Dam for at finde ud af, om Beredskabsstyrelsen er villig til at foretage afbrændingen, og formanden/bestyrelsen beslutter om, og i givet fald hvornår  afbrændingen skal foregå. Det bør overvejes om nærliggende parcellers ejere skal orienteres.

Det videre perspektiv: AMS omtalte at særligt (fagligt) interesserede i oktober er indbudt til demonstration af en ”lyngfornyelsesmaskine”. Hun kunne tænkes at deltage.
Det har været bragt på bane at afgræsse engen. BT nævnte Rebild Bakker som et eksempel på vellykket brug af får og foreslog at man overvejede/undersøgte omkostningerne ved fx at hegne (dele af) engområdet og udsætte får. Man kunne forestille sig et samarbejde med ”Sommerhuspedellen”, som til gengæld for at måtte ”høste” lam skulle føre opsyn med dyrene.
Høslet: Bevarelse af områdets arter kunne fremmes ved høslet. AMS foreslog, at der kan arrangeres en ”høsletdag”, hvor det demonstreres hvordan man bruger en le, og hvor det forklares at det afskårne materiale skal fjernes, så man bevarer det næringsfattige miljø.

Hedepletvinge
Som tidligere omtalt (foreningens hjemmeside) er den meget sjældne og truede sommerfugl hedepletvinge observeret i vores område, og endnu en sommerfugleentusiast har siden været i området og fundet et større antal spind. Om den har været i området altid, eller – hvis ikke – hvordan den så er kommet, står hen i det uvisse. Sikkert er det, at vores område rummer væsentlige betingelser for hedepletvinge: planten djævelsbid (æg og larver), som skal stå åbent og i læ, samt blomstrende planter, specielt vild skorzoner (fødegrundlag for den voksne sommerfugl). Om der er grund til og i givet fald mulighed for at gøre noget for at forbedre betingelserne for hedepletvinge, kræver nøjere undersøgelse. 

Vandhuller/lunerne
Det har på generalforsamlinger været drøftet om man kunne oprense lunerne, specielt den sydligste, hvor der ikke længere er noget vandspejl pga. tilgroning. AMS gør opmærksom på at vandhuller er omfattet af naturbeskyttelsesloven, så oprensning forudsætter en tilladelse, som kan være svær at få. Helle havde sidste år oplevet at høre kvækken af strandtudser fra området nær ”Sletten”. Også vandhullet/mosen på ”Sletten” er ved at gro til. AMS mente at der måske var bedre muligheder for at få tilladelse til at rense op her som led i beskyttelse af strandtudsens levesteder. Fjernelse af dværgpil (bot.: gråris) kunne også være relevant. ”Inspektion” af ”Sletten” sættes på udvalgets næste møde.

Handleplan
Vi forventes at fremlægge en handleplan på næste sommers generalforsamling. AMS havde medbragt et eksemplar af ”Forslag til plejeplan for Tolshave Mose”, som vi kan bruge til inspiration. AMS har allerede med sin beskrivelse af vores område gjort et stort forberedende arbejde. Måske skal handleplanen indeholde opfordringer til medlemmerne om at bevare de forskellige områders særkende (i udstyknings-/udbudsmaterialet omtalt som sletten, skoven, mosen, engen) ved aktivt at bekæmpe uønskede vækster, ved fældning og nyplantning etc.

15. oktober; revideret og godkendt udgave. BT.

Næste møde:
Hos BT, Sinnesvej 70 (dog ikke hvis mødet ligger i perioden 18-25. okt.
Tidspunkt: Fastsættes når evt. afbrænding af engen er fastsat. 
Foreløbig dagsorden:
Vandring på ”Sletten”. Vådområder (evt. oprensning), strandtudse, dværgpil.
Fremlæggelse af handleplan (jf. ovenfor) på næste sommers generalforsamling; form og indhold 

Tilbage til indhold