Foreningsnyt - Oernbjerg

Gå til indhold

Foreningsnyt

Nyt


                                                                               

”Ørnbjerg Cup blev afviklet 7. juli – som sædvanligt dagen efter den ordinære generalforsamling.
 
Jytte Borghus stod denne gang for et flot arrangement i Løkken Golfklub, og der var rekordstor tilmelding, i alt 15 spillere.
 
Samlet vinder blev Marianne Bluhme med den flotte score 37 Stablefordpoint, og hun får nu sit navn indgraveret i vandrepokalen.
 
Efter turneringen som fandt sted i pragtfuldt vejr, nød deltagerne en frokost i klubhuset. Husk allerede nu at reservere dagen for næste års match : 6. juli 2019.
 
På fotoet ses fire glade spillere : Hans Jørgen Hørning, William Bluhme, Torben Madsen og John Borghus”


Fugleturen i Kettrup Bjerge den 16. maj.

25. maj 2015
                         
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag kl.6.00 samledes 16 morgenfriske deltagere i stille og klart vejr til en fugletur, arrangeret af grundejerforeningen og Peter Bonne Eriksen og med mødested for enden af Sinnesvej.
Peter Bonne fra Sinnesvej, som bekendt er ivrig fuglekigger og medlem af Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse, var turleder.
Turen gik rundt i området sydpå af Sarasvej, videre på sti 100 ind igennem plantagen, forbi guldfiskedammen og tilbage til Kettrup Bjerge Vej, derfra ned ad Sofievej og stien over sletten forbi lunerne, og sluttede efter godt 2 timer på Sinnesvej 31 hos Birgitte og Peter, hvor foreningen var vært til en omgang morgenkaffe for deltagerne.
Vi så og hørte en masse forskellige fugle, hvoraf mange netop er kommet tilbage efter deres vinterophold i Afrika.
Sangerne gjorde sig stærkt bemærket i lydbilledet med blandt andet munk, gærdesanger, tornsanger, løvsanger og gransanger - hver især med deres karakteristiske stemmer, som ofte er eneste mulighed for at opdage og genkende dem. De gemmer sig godt og ser næsten ens ud !
Gøgen var også aktiv på stykket øst for Sarasvej, allerede på udkig efter reder af værtsfugle, nok typisk hos den almindelige engpiber i vort område.
Blandt mejserne så og hørte vi topmejse, blåmejse og sortmejse, men også fuglekongen og træløberen gav lyd fra sig ovre i plantagen.
Der var flere rødstjerter, som sad i toppen af grantræerne med deres forsigtige lidt tøvende sang, overflyvende lille korsnæb og mange landsvaler overalt, bogfinke i færd med at samle redemateriale, adskillige vipstjerter samt både han og hun af dompap. De store drosler som solsort og sangdrossel sås også som forventet, og den nært beslægtede misteldrossel passerede lige over hovedet på os på stien mellem Sofievej og lunerne, mens dens sang sine vemodige strofer.
Christian Kelsen fortalte om tårnfalkene, som yngler i kassen ovre ved hans grund - der er nok unger på vej en af dagene, og fotoskjulet er sat op, så mon ikke vi kan forvente nye flotte billeder til hjemmesidens billedgalleri fra hans side inden længe.
Alt i alt en rigtig dejlig morgen på en dag, hvor solen efterhånden kom godt frem, og hvor deltagerne på turen var enige om, at vi har et pragtfuldt område med bl.a. masser af fugle, der er spændende at følge.
Næsten alle af de arter vi så og hørte på turen kan genopleves i vores billedgalleri over fugle på foreningens hjemmeside ved at gå ind på: området - landskabet - fauna.
Alle billederne fra turen ligger under området - landskabet - fugletur.
MVH
Peter Bonne Eriksen og Søren Dam


Ørnbjerg Golf Cup 2015     

Forvarsel
20. maj 2015
Den årlige og traditionsrige Ørnbjerg Golf Cup for foreningens medlemmer spilles i år lørdag den 11. juli, dagen efter foreningens generalforsamling.
Matchen starter kl. 9.30, og som tidligere spilles der på Brønderslev Golfklubs baner, sløjfen blå /gul.
Program m.v. lægges senere ud på denne hjemmeside.
Så har du tid og lyst til en hyggelig omgang golf sammen med andre med-lemmer af foreningen og på en rigtig fin golfbane, så reserver allerede nu dagen til denne store golf oplevelse.
Med venlig hilsen - og på gensyn.
Matchudvalget
Søren Dam soerendam39@gmail.com 2963 2819


Ny lokalplan Tidsplan

29. april 2015
Jammerbugt Kommune har nu på et møde opstillet nedenstående tidsplan for færdiggørelsen af den kommende lokalplan for vort område.
Udkastet til lokalplanen udarbejdes i kommunens Teknik- og Miljøafdeling, hvorefter udkastet skal behandles politisk.
Der er opstillet følgende tidsplan for den politiske behandling:
Behandling i Teknik- og Miljøudvalget:    Mandag den 2. november 2015
- - Økonomiudvalget:        Mandag den 9. november 2015
- - Kommunalbestyrelsen:    Torsdag den 19. november 2015
Høring:                8 uger
Behandling af høringssvar / endeligt udkast til lokalplanen
Politisk behandling af det endelige udkast, efterfulgt af 4 ugers klagefrist.
Herefter vil vores nuværende deklaration blive aflyst, og den nye lokalplan vil træde i kraft. Tidsmæssigt er vi således vel henne i 2. kvartal 2016.
Kommunen har lovet, at alle foreningens medlemmer vil få tilsendt et papir-kopi af det i november måned vedtagne udkast til lokalplanen.
I den 8 ugers hørings periode vil såvel det enkelte medlem som foreningen have mulighed for at afgive høringssvar.
Når vi har modtaget udkastet, vil bestyrelsen tage stilling til, om vi fra foreningens side skal afgive et fælles høringssvar, som så i givet fald skal til høring blandt foreningens medlemmer og efterfølgende vedtages på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.
Bestyrelsen vil her godt gøre opmærksom på, at vi i 2009 / 2010 gennemførte en lignende høring blandt foreningens medlemmer med henblik på at få vedtaget, hvilke ændringer i den gældende deklaration vi fra foreningens side gerne ville have med i den nye lokalplan.
De af medlemmerne ønskede ændringer blev vedtaget som Bilag nr. 1 til dagsordenen på den ordinære generalforsamling den 9. juli 2010.
Sagsbehandleren i kommunens Teknik- og Miljøafdeling er i form af foreningens " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen " bekendt med foreningens ønsker, og vil så vidt muligt tage hensyn hertil under udarbejdel-sen af udkastet til lokalplanen.
Medens det var relativt enkelt for foreningen at få gennemført ændringer i den nuværende deklaration, vil det blive betydeligt vanskeligere at få gennemført ændringer i lokalplanen. Når vi kommer så langt skal vi derfor virkelig tænke os grundigt om, hvilke krav og muligheder vi gerne vil have med i lokalplanen fra starten af.
PBV
Søren Dam


Byggesag - Kettrup Bjerge Vej 98

13. april 2015

Som oplyst nedenfor i notat af 17. december 2014 ankede vi Jammerbugt Kommunes afgørelse om at tillade opførelsen af et nyt sommerhus på bak-ketoppen af Kettrup Bjerge Vej 98 til Natur- og Miljøklagenævnet.
Nævnet har den 9. april d.å. meddelt foreningen og den anden klager, at de ikke kan give os medhold i vore klager, og at der derfor i henhold til kom-munens byggetilladelse nu vil kunne opføres et nyt sommerhus på bakke-toppen af Kettrup Bjerge Vej 98, lige nord for bunkeren.
NMKL´s afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dog er det muligt at anlægge en retssag til prøvelse af nævnets afgørelse.
Bestyrelsen er ikke enig i NMKL`s afgørelse idet vi mener, at nævnet ikke tager hensyn til flere af vore klage punkter, og at der i afgørelsen mangler begrundelser for, hvorfor disse klage punkter ikke er relevante for sagens afgørelse.
Bestyrelsen vil derfor nu sammen med foreningens medlemmer nøje over-veje, hvorledes vi skal behandle nævnets afgørelse.
Afgørelsen vil i løbet af kort tid blive lagt ud på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk under afgørelser og under sagsnummer NMK - 33 - 02865
Interesserede medlemmer kan forinden få afgørelsen tilsendt ved henven-delse til undertegnede.
PBV

Søren Dam soerendam39@gmail.com


Temadag om sommerfuglen hedepletvinge.

25. marts 2015
Som bekendt, og som nærmere omtalt i notat fra august 2014 længere nede på hjemmesiden, har vi i vores område mindre populationer af den sjældne sommerfugl hedepletvinge.
Sammen med Jammerbugt Kommune vil vi i løbet af året under ordningen Grønt Partnerskab gennemføre forskellige tiltag med henblik på at forbedre levebetingelserne for hedepletvinge i vort område.
Flere kommuner i vort område, styrelser og universiteter har ligeledes et stærkt fokus på hedepletvinge, og i den forbindelse vil der bl.a. torsdag den 9. april d.å. blive afholdt en temadag om sommerfuglen.
Som arrangører af temadagen står Jammerbugt Kommune, Aalborg Kommu-ne, Vesthimmerlands Kommune, Naturstyrelsen og Århus Universitet.
Temadagen støttes af 15. Juni Fonden.
På temadagen vil der dagen igennem være oplæg og diskussioner af aktuelle naturpleje projekter, adaptiv forvaltning, erfaringer fra plejen i de resterende populationer, diskussioner om fremadrettet pleje og status på den danske population. Dagen afsluttes med en ekskursion til en af populationerne.
Fra foreningens side deltager Christian Keldsen og Søren Dam.
Skulle der være medlemmer, som gerne vil deltage i temadagen, vil vi gerne undersøge, om der er flere ledige pladser.
Temadagen foregår i Aabybro fra kl. 9.30 til ca. kl.15, og den er gratis for deltagerne.
PBV
Søren Dam


Ny lokalplan

16. marts 2015
Som bekendt er Jammerbugt Kommune i gang med udarbejdelsen af en ny lokalplan for vort område, og som også medlemmerne bekendt, har arbejdet hermed efterhånden trukket ud i rigtig lang tid.
Kommunen beklager den lange sagsbehandling, som bl.a. er til stor gene for de af vore medlemmer, som ønsker at bygge til deres sommerhus i henhold til de ændringer af byggeformen, som foreningen har vedtaget og som vi øn-sker medtaget i den nye lokalplan.
Sagsbehandleren oplyser i dag, at vi i løbet af 1 - 2 uger vil blive orienteret om, hvor langt de er kommet med udarbejdelsen af lokalplanen, og om nok så interessant for os, hvorledes tidsplanen ser ud for færdiggørelsen af lokalplanen.
Når vi har disse oplysninger, vil vi straks her på hjemmesiden informere herom .
PBV
Søren DamVedligeholdelse af vejene.

12. marts 2015
Ved en fejltagelse var det kun Sarasvej, der blev høvlet sidste efterår.
Det til sammen med en meget våd vinter har gjort, at både Sinnesvej og Sylviavej p.t. er i en meget dårlig stand med store huller mange steder.
Selmavej og Sarasvej er i tilfredsstillende stand, og vi vil derfor udskyde en høvling af disse veje til senere.
Vi har således bedt vores entreprenør om at høvle Sinnesvej og Sylviavej, så snart vejret tillader det.
PBV
Søren Dam


Fugletur i Kettrup Bjerge


10. marts 2015
Foreningen inviterer hermed sammen med Peter Bonne Eriksen vore morgenfriske medlemmer til en spændende fugletur i Kettrup Bjerge.
Fugleturen finder sted i forbindelse med Kr. Himmelfarts dagene, nemlig fredag den 15. maj d.å.
Peter har jo i mange år fotograferet fugle og sommerfugle i vort område. Vi har i foreningen fået del i mange af disse billeder, og på foreningens hjemme-side under området - landskabet - fauna har vi efterhånden fået opbygget et flot album over fugle og sommerfugle i vort område.
På fugleturen vil vi få lejlighed til at se og høre mange af disse fugle ude i naturen.
Vi vil primært komme til at se og høre sangfuglene, som på dette tidspunkt er vendt tilbage sydfra for at yngle, samt de faste beboere i vort område som mejser, spætter og finker.
Turen er planlagt til at starte kl. 6.00 med mødested for enden af Sinnesvej oppe ved skoven, hvorefter vi går en ca. 4 km. lang tur gennem varierede naturområder i Kettrup Bjerge.
Vi tilråder gode vandresko og varmt tøj, og medbring gerne en kikkert.
I tilfælde af regnvejr vil turen blive aflyst.
Turen slutter ved 8 tiden med kaffe og rundstykker hos Peter og Birgitte på Sinnesvej 31.
For at få det bedste udbytte af turen, har vi begrænset deltager antallet til ca. 15 efter først til mølle princippet.  
Såfremt interessen for turen er større, vil vi gentage arrangementet på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.
Tilmelding til Peter på:
e-mail: peterbonneeriksen@hotmail.com
Tlf. 30 79 73 94
MVH
Peter Bonne Eriksen
Søren Dam


Grønt Partnerskab 2015 - 6.

18. februar 2015
I notat af 30.december 2014 gjorde vi opmærksom på, at vi sammen med Jammerbugt Kommune havde ansøgt Naturstyrelsen om tilskud til et nyt Grønt Partnerskab projekt.
Projektet har som omtalt til formål dels at forbedre levebetingelserne for sommerfuglen Hedepletvinge, og dels at få foretaget en oprensning af den delvist tilgroede østlige lune.
Naturstyrelsen har nu meddelt os, at de på grund af rigtig mange ansøgning-er om tilskud dels har måtte foretage en prioritering af disse, og dels har prioriteret projekter der understøtter pejlemærkerne i Danmarks kommende nationale friluftspolitik.
Vi vil derfor ikke i denne tildelingsrunde komme i betragtning med vores projekt.
Naturstyrelsen oplyser endvidere, at vores ansøgning lever op til kriterierne for tilskud, og at vi derfor er velkomne til at indsende vores ansøgning igen i forbindelse med næste runde, med dead line 1. maj d.å.
I vores tidligere gennemførte Grønt Partnerskab 2014 projekt fik vi ligeledes afslag i første omgang, men fik tildelt tilskud i den efterfølgende tildelings-runde.
Vi har derfor meddelt Naturstyrelsen, at vi gerne vil have vores ansøgning overført til runden 1. maj d.å.
PBV                     Søren Dam


Grønt Partnerskab 2015 -5.

30. december 2014
I notat af 4. september d.å. gjorde vi opmærksom på, at vi havde planer om at ansøge Naturstyrelsen om tilskud til endnu et Grønt Partnerskab. Vi har nu sammen med Jammerbugt Kommune fremsendt en sådan ansøgning til NST om støtte fra puljen til Lokale Grønne Partnerskab.
Vort projekt GP 2015 består af to delprojekter:
Delprojekt 1.     Som mange bekendt, og som omtalt i notat i august d.å. på denne hjemme-side, har vi i vort område den sjældne sommerfugl hedepletvinge. Sommer-fuglens fortsatte tilstedeværelse hos os afhænger af, om dens foderplante djævelsbid fortsat forefindes og allerhelst, at den er i fremgang.
Projektet går derfor ud på at forbedre levebetingelserne for djævelsbid. Det vil vi gøre ved at fjerne skyggende bevoksninger omkring de nuværende levesteder, samt gennem høslæt af især skyggende græsser. Danmarks Naturfredningsforening har vist stor interesse for dette projekt, og vil deltage i høslættet.
Delprojekt 2. Den østlige lune er som omtalt flere gange ved at gro til med tagrør, padde-rokker m.v. Projektet går derfor ud på at få oprenset lunen med en grave-maskine, således at vi igen får en dybde i lunen, som forhindre væksten af tagrør, dunhammer m.v. i de næste mange år.
GP 2015 har et budget på 55.000 kr., hvoraf vi så ansøger NTS om et tilskud på 27.500 kr., som er det maksimale vi kan opnå.
Dead line for ansøgning er 1. januar 2015, og normalt ved vi i løbet af en måneds tid, om vi kommer i betragtning ved uddelingen af tilskud fra puljen.
PBV                     Søren Dam


Byggesag - Kettrup Bjerge Vej 98 - 2

17. december 2014
I notat af 24. november d.å. på denne hjemmeside gjorde vi opmærksom på, at Jammerbugt Kommune den 21. november d.å. meddelte foreningen, at kommunen nu havde givet en byggetilladelse til opførelse af et nyt sommer-hus på bakken nord for, hvor bunkeren ligger.
I tråd med mange af foreningens medlemmer og mange andre sommerhus-ejere i Kettrup Bjerge er bestyrelsens opfattelse, at et sommerhus på grunden nord for bunkeren dels vil være et ulovligt byggeri og dels vil virke som et meget markant element i det sidste enestående naturområde i Kettrup Bjer-ge, hvorfra der er udsigt over hele Jammerbugten.
Bestyrelsen har derfor med opbakning fra Grundejerforeningen Ørnbjerg II anket kommunens afgørelse til Miljø- og Naturklagenævnet med påstand om, at kommunen ikke har retslig hjemmel til at udstede en sådan bygge-tilladelse, men at et nyt sommerhus kun lovligt kan placeres, hvor det nuværende sommerhus ligger nedenfor skrænten.
Yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse til undertegnede.
PBV
Søren Dam


Byggesag - Kettrup Bjerge Vej 98

24. november 2014
I notat af 13. september d.å. på denne hjemmeside gjorde vi opmærksom på en partshøring vedrørende et planlagt sommerhusbyggeri på grunden Kettrup Bjerge Vej 98.
Jammerbugt Kommune har den 21. november d.å. meddelt foreningen, at kommunen nu har givet en byggetilladelse til opførelsen af sommerhuset på grunden.
Bestyrelsen overvejer, hvorvidt vi skal anke kommunens afgørelse til Miljø- og Naturklagenævnet.
Interesserede medlemmer kan få kommunens byggegodkendelse tilsendt ved henvendelse til undertegnede.
PBV
Søren Dam


Vedligeholdelse af vore veje.
27. oktober 2014
Vore veje er efter sommerens trafik og det våde efterår på mange stræk-ninger nedslidte og fulde af huller.
Vi har derfor bestilt vejhøvling af vejene hos vores entreprenør.
Vejhøvlingen vil blive udført når vejret tillader det, d.v.s. når vi har haft en periode med tørvejr.
PBV
Søren DamPartshøring - Kettrup Bjerge Vej 98

13. september 2014

Ejeren af Kettrup Bjerge Vej 98 har ansøgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til at opføre et sommerhus på grunden lige nord for den bunkers, som ligger midt imellem Sylviavej og Stellavej - d.v.s. på vest siden af Kettrup Bjerge vej.
Kommunen har bl.a. ud fra Byplanvedtægten nr. 4 behandlet ansøgning og har vurderet, at sommerhuset overholder gældende regler, og sagen er derfor sendt ud i partshøring, bl.a. til vores forening.
Der er ansøgt om opførelse af et sommerhus på 114 m2 under tag, men da huset ikke indeholder redskabsrum eller lignende, må man forvente, at der senere vil blive opført et udhus, carport eller garager. Det endelige byggeri vil derfor ende med at blive betydeligt større.
Huset, som skal erstatte det nuværende sommerhus neden for skrænten ud for Ørnbjerg, skal placeres så langt ud mod den vestlige skrænt som muligt.
Bestyrelsen har i lighed med mange andre i området besluttet at protestere mod en placering på skrænten, idet den vil være ødelæggende for både natur og udsigt.
Det er foreningens opfattelse, at et sådant byggeri vil kræve en dispensation fra Byplanvedtægten, og at kommunen ikke skal give ansøgeren en sådan, men tage hensyn til de mange, som har stor glæde af området som udsigts punkt.
PBV
Søren Dam
Vedligeholdelse af sideveje.
6. september 2014
Bestyrelsen har fået flere henvendelser fra medlemmer om, at midterrabatten på mange af vore sideveje ned til medlemmernes sommerhuse efterhånden er blevet så høj, at det giver problemer med at køre på vejene.
Som bekendt vedligeholder foreningen de fire stamveje Sarasvej, Selmavej, Sinnesvej og Sylviavej, medens vedligeholdelsen af sidevejene ligger hos de medlemmer, som sidevejene fører hen til.
Der findes flere måder at løse problemet med den høje midterrabat på, f.eks. ved at få midterrabatten fjernet med en gummiged eller ved at få kørt stabilgrus i hjulsporene.
Der er flere medlemmer, som påtænker en af disse løsninger.
For at gøre det så billigt som muligt vil det naturligvis være bedst, at der var flere der fik lavet arbejdet samtidigt. Bestyrelsen vil derfor gerne formidle kontakten mellem de medlemmer, som kunne tænke sig at få lavet sådant arbejde.
Så hvis du er interesseret i at få lavet din sidevej samtidigt med andre medlemmer, kan du sende en mail herom til undertegnede.
Når gruppen af interesserede er dannet, overlader bestyrelsen det videre rent praktiske arbejde med at indhente tilbud o.s.v. til gruppen.
Og som tidligere nævnt - selve vedligeholdelses arbejdet udføres for gruppens egen regning.
PBV
Søren Dam
soerendam39@gmail.com


Grønt Partnerskab 2014
4. september 2014
Naturstyrelsen har nu godkendt foreningens afrapportering af skovpleje-projektet under Grønt Partnerskab ordningen, og styrelsen har ligeledes overført tilskuddet på 19.183 kr. til foreningens konto.
Skovplejeprojektet er hermed afsluttet, og bestyrelsen vil endnu engang gerne takke de mange medlemmer, som deltog med frivilligt arbejde i projektforløbet.
Vi har aftalt med Jammerbugt Kommune, at vi sammen vil opstarte og ansøge Naturstyrelsen om støtte til et nyt Grønt Partnerskab, omfattende bl.a. oprensningen af de to luner.
Ansøgningsfristen er 1. januar 2015, og det er planen at foretage oprensningerne i foråret 2015.

PBV
Søren DamSommerfuglen Hedepletvingen.

August 2014.
Som tidligere oplyst på bl.a. foreningens generalforsamlinger, har vi i vort område i flere år haft den sjældent forekommende sommerfugl hedepletvingen. Blandt fagfolk er det ret enestående, og vi viI derfor i det efterfølgende gerne give yderlige oplysninger om sommerfuglen til dem af foreningens medlemmer, som har interesse heri.
Hedepletvingen var i Danmark og i resten af Europa tidligere ret almindelig med store lokale forekomster, men den er i dag opstillet som truet på den europæiske rødliste ligesom 71 andre dagsommerfuglearter. Sommerfuglen er ligeledes opført på den danske rødliste som akut truet. Dette skyldes, at arten i de seneste år er gået kraftigt tilbage og nu kun forekommer sjældent i såvel dens danske som i hele dens europæiske udbredelsesområde.
Derudover er hedepletvingen bl.a. også opført i Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde planter og dyr, samt i EF`s Habitatdirektiv om dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning.
I årene 1990 - 1994 blev hedepletvingen påvist 24 steder i Danmark, men i 1998 blev der kun påvist 4 steder, og der er siden da kun påvist få andre steder. Hedepletvingen forekommer nu stort set kun i Nordjylland og Himmerland.
Hedepletvingen har en kort flyvetid, der sjældent varer mere end 3 uger fra normalt sidst i maj til midt i juni. Hannen klækker først, og ses herefter i en afsøgende zig-zag flugt på jagt efter nyklækkede hunner, som den kan parer sig med. Efter parringen afsætter hannen et " kyskhedsbælte " af skum på hunnens genitalier, som forhindre andre hanner i at befrugte hende.
Hunnen lægger fortrinsvis sine æg på planten djævelsbid, der således er en betingelse for at sommerfuglen findes i et område. Æggene klækker efter ca. tre uger, hvorefter larverne går i gang med at æde af djævelsbid planten.
Planten er normalt spist efter en til to uger, hvorefter larverne kravler hen til de nærstående djævelsbid for at spise videre.
I løbet af august / september når larverne overvintringsstadiet, hvorefter de spinder et overvintringsspind ved djævelsbid plantens stængel, hvor de så overvintre.
I begyndelsen af marts måned det følgende år kommer larverne ud af overvintringsspindet, hvorefter larverne fortsætter med at spise de nu nye blade på djævelsbid planten.
I begyndelsen af maj måned foregår forpupningen, som varer ca. 14 dage, hvorefter klækning igen foregår.
Da vi opdagede forekomsten af hedepletvingen i vort område for nogle år siden, gjorde vi både Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune opmærksom på fundet. Begge har siden udvist stor interesse for fundet, og der har bl.a. været biologer fra kommunen oppe i vort område for at tælle overvintrings-spind, hvilket er et udtryk for, hvor stort antallet af sommerfuglen er.
Ligeledes vil vi i september måned besigtige området sammen med kommunen for at drøfte, hvorvidt vi fra foreningens side kan gøre noget for at bevare og allerhelst forbedre vilkårene for sommerfuglen.
Selvom de fleste af os vil nok aldrig får sommerfuglen at se, er det alligevel interessant, at vi foruden alle de andre mere eller mindre sjældne planter, dyr og fugle også har en af Europas mest sjældne sommerfugle i vort lille område.  

Vi kan heldigvis ikke styre naturen, men vi kan på mange måder værne om vores enestående naturområde således at vi også fremover giver planter, dyr og fugle de bedste levebetingelser samtidigt med, at vi selv får muligheden for store naturoplevelser, når vi tilbringer vore ferier i Kettrup.
Bestyrelsen vil også fremover have fokus herpå, og vi er i den forbindelse glade for den store opbakning hertil fra medlemmernes side.

PBV
Søren Dam

Ørnbjerg Golf Cup 2014
August 2014
Ørnbjerg Golf Cup 2014 blev traditionen tro afholdt i juli måned på Brønderslev Golfklubs anlæg.
Matchudvalget kunne i år glæde sig over, at 14 medlemmer fra foreningen deltog i matchen, som igen i år kunne afholdes i et rigtig fint golfvejr.
Det fine vejr afspejlede sig også i en lang række gode scores, og der var derfor lige til sidste hul spænding om match placeringerne.
Matchens resultater blev følgende:
Vinder af vandrepokalen:    Christian Kelsen
1. plads damer:        Anna Dalgaard
2. plads damer:        Marianne Bluhme
1. plads herrer:        Christian Kelsen
2. plads herrer:        Peter Bonne Eriksen
Nærmest flag:          Marianne Bluhme
Længste drive:         Anne Dalgaard
Peter Bonne Eriksen
Matchen blev afsluttet med en sammenkomst og præmie overrækkelse.
Matchudvalget takker vore sponsorer for præmierne og deltagerne for en god og spændende golfdag i Brønderslev.
 

Ørnbjerg Golf Cup 2015 spilles lørdag den 11. juli, så reserver allerede nu dagen til den efterhånden traditionsrige match.
MVH
Matchudvalget.


Hold 4 klar til tee off

Grønt Partnerskab 2014.

19. maj 2014
Foreningens skovplejeprojekt under Naturstyrelsens Grønt Partnerskab ordning blev afsluttet ultimo april, og vi mangler nu blot at få de sidste fakturaer ind, således at vi kan få afregnet med Naturstyrelsen.
P.t. ser det ud til, at vi holder budgettet på de 38.500 kr., hvoraf vi så får et tilskud på 19.250 kr. af Naturstyrelsen.
Skovplejeprojektet kom til at omfatte skoven vest for Sarasvej, fra lunerne og ca. ned til postkasseanlægget, samt området i plantagen for enden af Sarasvej. Arbejdet i disse områder blev mere omfattende end vi havde forudset, og vi når derfor ikke i denne omgang at få ryddet op i sydskoven - skoven lige syd for det store fællesareal øst for Sarasvej.
Der blev i skoven fældet en hel del træer for at give plads og lys til nyplantning, ligesom der blev ryddet op og fliset grenaffald.
Ligeledes blev der i plantagen for enden ad Sarasvej fældet et mindre område, hvorefter der blev foretaget en stubfræsning, dels for at gøre området klar til nyplantning og dels for at fjerne de uskønne stubbe fra fældede træer.
Der blev i alt plantet 600 stk. skovfyr, 150 stk. vintereg i vækstrør, 100 stk. buske af arten sargent æble, og 100 stk. buske af arten surbær.  

Selvom det måske ikke er særlig kønt med beplantningerne af egene i vækstrør, har det været nødvendigt for at beskytte egene mod især rådyr og harer, som ellers hurtigt ville ødelægge egene ved bl.a. afgnavning af nye knopper. Vi må forvente, at egene skal stå i vækstrørerne i 4-5 år.
Det østlige område langs stien mellem Sarasvej og Sylviavej blev tilplantet med to rækker buske, samt et mindre område med skovfyr, således at vi igen får lukket af ud mod det mindre kønne område ved tennisbanen.

Nyplantningerne har mange steder fundet sted i områder med meget græs, vilde hindbær og brombær. Efter anbefaling af vores rådgiver er disse områder blev sprøjtet med Round up, hvorved vi opnår de bedste vækstbetingelser for de nye træer og buske.
Skovplejeprojektet blev dels udført at Sommerhuspedellen og dels af frivillige fra foreningen.
I alt deltog der 14 frivillige, som udførte 161 ulønnede arbejdstimer. Foreningen havde overfor Naturstyrelsen forpligtiget sig til at udføre 150 frivillige ulønnede timer, så også denne betingelse blev over-holdt.
Jammerbugt Kommune, som også var vores partner i dette projekt, deltog med 15 ulønnede arbejdstimer, primært som rådgivning af kommunens skovfoged.
Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med, at det lykkedes at få gennemført skovplejeprojektet, og vi kan nu alle i foreningen glæde os i de kommende år til at følge opvæksten af de mange nye træer og buske.
Vi er desuden meget taknemmelige for det arbejde, som de nævnte medlemmer af foreningen udførte. Uden jeres hjælp kunne vi ikke have gennemført projektet, så på foreningens vegne vil vi gerne takke jer mange gange for jeres hjælp og hyggelige samvær.
Desuden vil vi gerne udtrykke vores tak til Jammerbugt Kommune, for deltagelsen i projektet. Jeres rådgivning med hensyn til fældning og valg af træer og buske har været grundlaget for projektets gennemførelse og garant for, at projektet blev udført på den faglig bedste måde.
PBV
Søren Dam
Vedligeholdelse af vejene.
14. maj 2014.
Rabatterne langs vore veje har siden udstykningen blev lavet i begyndelsen af 1970èrne dels vokset sig så høje, at regnvand og smeltevand mange steder ikke kan løbe af vejene, og dels er rabatterne mange steder groet langt ind over vejene og hermed gjort vejene smallere.
Sammen med mange andre er vi i bestyrelsen overbeviste om, at en af årsager til at der bl.a. opstår huller i grusveje er, at vandet ikke kan løbe af vejene efter et regnvejr eller efter tøvejr og sne smeltning.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i lavninger på udvalgte steder vil have rabatterne skrællet af, således at vandet kan løbe af vejene og ud i områderne nær vejene.
Hvor området op til vejen ligger under vejniveau, vil vandet uden videre kunne løbe væk fra vejen. Hvor området op til vejen ligger højere end vejniveauet, vil der her nænsomt blive fjernet jord, således at vandet kan løbe ud i dette område.
Hvor rabatten er vokset langt ud over vejen, vil der blive skrællet et stykke af rabatten, således at vejen mere eller mindre igen får den oprindelige bredde.
Med hensyn til vedligeholdelsen af vejene er fordelen herved bl.a., at vi får køresporene delt ud på et større stykke af vejbredden, og opnår herved at få mindre dybe kørespor. Dette kan så forhåbentligt være medvirkende til, at det bliver lettere at få regnvand til at løbe af vejen ude i siderne.
Afskrællet materiale vil som hovedregel blive bortkørt, således at vi ikke op til vejene får nogle grimme dynger jord og sand liggende.

Alle vore veje vil efter arbejdets udførelse blive høvlet.
Bestyrelsen har afsat 20.000 kr. til udførelsen af det ovennævnte beskrevne arbejde.
Arbejdet vil blive udført tirsdag den 3. juni og onsdag den 4. juni d.å. af entreprenørfirmaet Brdr. Sand, Løkken.
Arbejdet vil efterlade en del " åbne sår " i områder op til vejene. Fra tidligere lignende arbejder - bl.a. fjernelse af større hyben områder - er det dog vores erfaring, at disse " sår " hurtigt helt naturligt vil gro til igen. I klitområder er det dog vores hensigt at efterplante områderne med hjelm, således at de ikke kommer til at afstikke fra det omkringliggende klitområde.
Fjernelsen af de høje rabatter vil naturligvis ikke løse alle vore problemer med huller i vejene. Men det er vores overbevisning, at vi dels vil opnå en mindre nedslidning af vejene og dels, at det fremover vil blive lettere at vedligeholde vejene.

PBV
Søren Dam


Grønt Partnerskab 2014
Frivilligt arbejde - uge 15
10. marts 2014
Som tidligere oplyst , har foreningen sammen med vores partner Jammerbugt Kommune nu fået tilsagn om støtte til vores skovpleje projekt i henhold til Grønt Partnerskab ordningen.
Skovpleje projektet har et budget på 40.000 kr., hvoraf vi får 20.000 kr. i støtte fra Naturstyrelsen. Ud af de 40.000 kr. går de 31.500 kr. til entreprenør udgifter, og de resterende 8.500 kr. til indkøb af nye træer og buske.
Projektets fase 1 startes op i uge 15, hvilket vil sige fra og med mandag den 7. april til og med lørdag den 12. april. Fase 2, som omhandler syd skoven, udføres først til efteråret.
I det Grønne Partnerskab forpligtiger foreningen sig til at udføre 150 frivillige ulønnede arbejdstimer, og Jammerbugt Kommune skal udføre 15 rådgivnings timer.
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre medlemmer, som har tid og lyst, til at give en hånd med i uge 15 - hele ugen eller nogle dage eller timer. Alt er velkomment.
Fredag den 4. april.
Bestyrelsen gennemgår området sammen med skovfoged Christian Sejlund fra Jam-merbugt Kommune samt med vores entreprenør, som er Sommerhuspedellen på Kettrup Vej.
Gennemgangen har til formål i detaljer at få fastlagt, hvilke områder vi skal have fældet og ryddet op i, og hvad der efterfølgende skal plantes i områderne.   
Mandag den 7. april til fredag den 11. april.
Arbejdet fra mandag til og med fredag kommer til at foregå i skoven langs Sarasvej og i beplantningen for enden af Sarasvej. Arbejdet har til formål dels at få ryddet op i skoven og dels at gøre skoven klar til plantning af buske og træer.

Arbejdet vil bestå i fældning af træer, flisning af grenaffald, slåning med buskrydder af områder bevokset med hindbær og brombær samt oprydning.
Sommerhuspedellen vil foretage opgaverne med selve træfældningen, medens vi medlemmer står for det øvrige arbejde.

Der må forventes en hel del støj i området i denne periode fra motorsave, buskryddere og flishuggeren.
Lørdag den 12. april.
I ugens løb er skoven gjort klar til plantningen af buske og træer, så lørdagen er afsat til store plantedag.
Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en plan, indeholdende diverse praktiske oplysninger.
Så har du / I tid og lyst til at give en hånd med i uge 15, modtager undertegne gerne et tilsagn herom.
PBV
Søren Dam
2963 2819
soerendam39@gmail.comGrønt Partnerskab 2014.

8. februar 2014
Som meddelt i notat af 7. november 2013 på denne hjemmeside, fik vi ikke i efteråret 2013 tilsagn om støtte til foreningens skovpleje projekt fra Natur-styrelsens pulje til Lokale Grønne Partnerskab.
Vi fik derfor vores ansøgning overført til fornyet behandling i forbindelse med januar puljen, og i den forbindelse har styrelsen nu givet os tilsagn om støtte til vores projekt med op til 20.000 kr.
Foreningen skal så selv deltage med et tilsvarende beløb samt med 150 frivillige, ulønnede timers arbejde. Så vi håber på, at der er mange der har tid og lyst til at deltage i gennemførelsen af projektet.
Bestyrelsen vil snarest vende tilbage med en plan for, hvornår og hvorledes skovpleje projektet gennemføres.
PBV
Søren DamKommende lokalplan.
24. november 2013
Som bl.a. nævnt på foreningens generalforsamling i juli måned d.å., har Jammerbugt Kommune besluttet at gå i gang med udarbejdelsen af en lokalplan for vort område. Lokalplanen vil komme til at erstatte vores nuværende deklaration.
Lidt historie.
Tilbage i 2009 varslede kommunen, at de i 2010 havde planer om at lave en lokalplan for vort område. I september måned 2009 havde bestyrelsen et møde herom med kom-munen. Der blev på mødet bl.a. besluttet, at vi i foreningen skulle gennemføre en høring for at undersøge, hvilke ønsker vi havde til en kommende lokalplan.

Høringen forløb herefter over de efterfølgende ca. 6 måneder. Der indkom et pænt antal forslag til ændringer / tilføjelser til den nuværende deklaration, som ønskedes medtaget i lokalplanen. Disse forslag samt bestyrelsens forslag blev herefter drøftet på et medlems fællesmøde den 15. maj 2010.
Ud fra mødets drøftelser udarbejde bestyrelsen efterfølgende " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ". Rapporten blev sat til afstemning som Bilag 1 på foreningens ordinære generalforsamling den 9. juli 2010, og vedtaget.
Bestyrelsen havde hermed fået foreningens mandat til i videst muligt omfang at få de vedtagne ændringer gennemført og medtaget i den kommende lokalplan.
Den 7. oktober 2010 havde vi et indledende møde med kommunen, men sagen har efterfølgende været nedprioriteret i kommunen indtil i år.
Resume af møde med kommunen.
Kommunen har nu påbegyndt udarbejdelsen af lokalplanen, og i den forbindelse har bestyrelsen den 18. november d.å. haft et indledende møde med kommunens sags-behandlere.
Forinden mødet havde kommunens sagsbehandlere besøgt vort område, således at de var velorienteret om områdets natur, bebyggelser m.v..
På mødet blev der bl.a. oplyst og drøftet følgende:
- det er kommunens indtryk, at vi har et enestående sommerhusområde, både med hensyn til naturen og med hensyn til bebyggelsen.
- kommunen er derfor indstillet på, at lokalplanen udelukkende skal omfatte vores område, idet det vil være meget svært at indlemme nabo områderne i vores lokalplan.
- kommunen værdsatte foreningens høring i 2009 /2010 og oplyste, at de i videst muligt omfang vil læne sig op af den på generalforsamlingen i 2010 vedtagne " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ", således at der i lokalplanen ikke kommer til at ske radikale ændringer i forhold til vores nuværende deklaration og vore vedtagne ønsker om ændringer.
Det ser således ud til, at mange af de for foreningen vigtige punkter i rapporten vil blive en del af lokalplanen, herunder bl.a.:
- vore krav til husenes farver og materialer, rapportens § 6.7
- husenes udformning, § 6.2
- krav om græstørvtage, § 6.6
- forbud mod opsætning af solceller og solfangere på tagene og på grunden, § 6.6 og § 6.10
- forbud mod ovenlysvinduer og rytterlys. § 6.6
- forbud mod karnapper, § 6.2
- tilladelse til jordvarmeanlæg, luft til luft varmepumper og luftsolfangere på husenes sider, § 6.4
- vore stier vil indgå i lokalplane, således at også fremtidige bestyrelser er forpligtiget til at bevare dem
Der vil være nogle punkter såsom foreningens pligt til vedligeholdelse af vore veje og områder, som ikke kan indgå i selve lokalplane. De må så lægges ind i vore vedtægter.
Vi må derfor påregne, at vi skal i gang med en revision af vore vedtægter, når lokalplanen er vedtaget.
Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt en plan for, hvornår lokalplanen sendes i høring og hvornår den er vedtaget og træder i kraft. Men et kvalificeret gæt vil være, at vi har en ny lokalplan i løbet af efteråret 2014.
Rapporten " Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen " er udsendt til alle medlemmer i maj måned 2010, og findes desuden på foreningens hjemmeside under foreningen - udvalg - deklarationsudvalget - Bilag til brev / mail af 25. maj 2010
PBV
Søren Dam

Vedligeholdelse af vore veje og flisning.

16. november 2013
Vore veje er efter et regnfuldt efterår mange steder i dårlig stand, og bestyrelsen har derfor bedt en entreprenør om at foretage en afhøvling af vejene, således at vi får jævnet kørespor og huller ud.
Afhøvlingen vil blive foretaget, så snart vejret tillader det.
Bortset fra den almindelige vejvedligeholdelse som vejhøvling, har vi ikke siden vejene blev lavet for ca. 40 år siden ladet større arbejder udføre på vej anlægget.
Det har så helt naturligt medført, at vejene nu mange steder er godt nedslidte. Nedslidningen skyldes imidlertid ikke blot trafikken på vejene, men også forhold som vejbredden og en igennem årene voksende græsrabat har haft indflydelse på nedslidningen.
På lange strækninger er vejbredden efterhånden blevet smallere, idet græsset er groet ind over vejene. Det medfører så, at der laves kørespor tæt på rabatten, og at regn- og smeltevand samler sig i køresporene i stedet for at blive afledt ude langs vejenes sider.
Ved at få lavet vejene i fuld bredde vil vi ikke blot opnå at få samlet vandet ude langs vejsiderne, men ved at benytte vejenes fulde bredde, når vi kører på dem, vil det også give os mulighed for at sprede køresporerne ud på et større område, hvilket vil have en gavnlig effekt på at undgå hullerne i vejene. Sammenligner man den smalle Sarasvej med den bredere Sinnesvej, ser man tydeligt, at vi på Sarasvej hurtigt efter en afhøvling igen får dybe kørespor, medens de på den bredere Sinnesvej bliver fordelt mere ud over vejbredden.
Græsrabatten er igennem årene vokset, således at den de fleste steder nu er højere end vore veje. Regn- og smeltevand samler sig derfor på vejene og løber ned mod de laveste vejstrækninger, hvor det så ikke kan blive afledt hurtigt nok til de lavere områder langs vejene. Følgen heraf er huller i vejene og en hurtigere nedslidning.
På mange strækninger er selve grusset på vejene nu væk, således at de er slidt helt ned til de store sten i vejbunden eller der er kun ral tilbage. Der mangler således grus på vejene mange steder.
Bestyrelsen har sammen med en entreprenør gennemgået vores vejanlæg, og der er aftalt, at vi sammen til foråret kigger nærmere på ovennævnt forhold med henblik på en større renovering af vejanlægget.
Bestyrelsen vil, når vi kender omfanget heraf og prisen nærmere beslutte, hvor meget vi skal gøre ved vejanlægget til foråret.
Flisning af grenaffald foretages i uge 48.
PBV
Søren Dam

Link til Ørnbjerg 2.

15. november 2013.
Vi har nu her på hjemmesiden i mappen Links lagt et link ud til vores nabo grundejerforening Ørnbjerg 2`s hjemmeside.
Ørnbjerg 2 er grundejerforening for vejene Piasvej og Pernillevej.
Adressen er www.oernbjerg2.dk

Bestyrelsen kan anbefale at gå ind på hjemmesiden og følg, hvad der også sker hos vore naboer.
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab 2013.

7. november 2013
Naturstyrelsen har oplyst foreningen, at de ikke kan give støtte til vores skovpleje projekt fra puljen Lokale grønne Partnerskab.
Begrundelsen herfor er, at de denne gang har prioriteret at give støtte til nye ansøgere, og da vores forening tidligere har modtaget støtte, blev vi fravalgt.
Vi har nu aftalt med Naturstyrelsen, at vores ansøgning overføres til 1. januar 2014 puljen, og vi må så håbe på, at vi på dette tidspunkt kommer i betragtning.
Vi forventer et svar herom fra Naturstyrelsen medio februar 2014.
Skovpleje projektets budget er på ca. 40.000 kr., hvoraf vi gerne skulle have de 50% i tilskud.
Får vi dette tilskud, vil projektet blive gennemført i fuldt omfang i foråret 2014.
Får vi ikke tilkendt tilskuddet, vil projektet blive gennemført i reduceret omfang i foråret 2014.
PBV
Søren Dam  

Kommende lokalplan.
5. september 2013.
Jammerbugt Kommune har nu påbegyndt udarbejdelsen af den kommende lokalplan for foreningens område.
Der er i den forbindelse aftalt et indledende møde med kommunen, hvor vi bl.a. vil fremlægge foreningens ønsker om ændringer til deklarationen og prøve at få et overblik over tidsplanen for udarbejdelsen af lokalplanen.
Vedr. ændringerne til deklarationen er der tale om de ændringer, som vi efter forudgående drøftelser vedtog på generalforsamlingen i 2010.
Mødet med kommunen er aftalt til onsdag den 9. oktober d.å.
Finn Hansen og undertegnede repræsenterer foreningen.
Efter mødet vil referaterne over mødet blive lagt ud på vores hjemmeside.
PBV
Søren Dam

Kommende lokalplan & Dispensationer
1. februar 2013
I notat af 13. juli 2012 på denne hjemmeside orienterede vi om, at vi ikke kan forvente, at Jammerbugt Kommune vil give dispensationer fra vores nuværende deklaration vedr. bl.a. byggeansøgninger, men at de vil afvente den kommende lokalplan.
Da det ikke i mellemtiden har været muligt at få et svar fra kommunen om, hvornår vi kan forvente at lokalplanen er klar, tog vi spørgsmålet op på et møde mellem kommunen og Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune den 16. januar d.å.

Her kunne direktør Knud Nørgaard  blot oplyse, at der endnu ikke var planer for, hvornår kommunen vil påbegynde arbejdet med vores kommende lokal-plan.
Referat over mødet ligger til orientering på vores hjemmeside.
Foranlediget af ovenstående samt at
- at vi allerede tilbage i juni måned 2009 blev orienteret om, at en lokalplan for      vort område var højt prioriteret og at kommunen derfor forventede en      udarbejdelse af den i 2010
- og at flere af vore medlemmer bl.a. har fået afslag på dispensation til at bygge på siden af deres længehus trods det, at vi på generalforsamlingen i juli måned 2010 vedtog, at denne byggeform skal være tilladt i den kommende lokalplan.
anmodede vi i mail af 27. januar d.å. Knud Nørgaard om at foranledige, at forvaltningen udsteder en dispensation til de af vore medlemmer, som allerede har søgt om en byggetilladelse til at bygge på siden af deres længehus samt,  at også kommende byggeansøgninger herom får en dispensation.
Bestyrelsen finder det ikke rimeligt, at kommunen på ubestemt tid forhindre vore medlemmer i at bygge til deres huse, når vi i foreningen har vedtaget lovliggørelsen af denne byggeform.
Knud Nørgaard har svaret tilbage, at de ikke vil udstede dispensationer til den gældende deklaration i tiden frem til den kommende lokalplan.
Samtidigt oplyses,  at de nu har besluttet at gå i gang med udarbejdelsen af lokalplanen, og at vi vil blive indkaldt til et indledende møde herom.
Det er således desværre ikke lykkedes for bestyrelsen at hjælpe de af vore medlemmer, som ønsker at få en dispensation i byggesager.
Derimod er vi af den opfattelse, at drøftelserne på mødet den 16. januar d.å. og vores henvendelse til Knud Nørgaard den 27. januar d.å. har været medvirkende til, at kommunen nu alligevel går i gang med udarbejdelsen af lokalplanen.
Vi må så håbe, at det lykkes denne gang.
PBV
Søren Dam

Foreningens politik for Snerydning
9.december 2012
For god ordens skyld skal bestyrelsen hermed gøre opmærksom på foreningens politik for snerydning.
- foreningen sørger kun for snerydning af vore fire stamveje Sarasvej, Selmavej, Sinnesvej og Sylviavej.
- foreningens medlemmer sørger således selv for rydningen af sidevejene.
- i givet tilfælde foretages snerydningen op til weekends og helligdage, og der lægges et notat ud på foreningens hjemmeside desangående.
- herudover foretager foreningen ikke snerydning. Det vil derfor være op til de medlemmer, som opholder sig i sommerhusene i weekends og helligdage selv at vurdere, om der er risiko for at sne inde, og om det derfor er bedst at afbryde opholdet.
- sner man inde, kan man for assistance f.eks. kontakte foreningens entreprenør, som er Jens Albertsen på tlf. 20 44 74 91. En eventuel assistance er for egen regning.  
Endvidere skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at notater, som lægges ud på hjemmesiden vedr. vejforholdene, kun er gældende på det tidspunkt, hvor notatet lægges ud.
Et notat tager derfor ikke stilling til, om vejforholdene efterfølgende ændrer sig  på grund af f.eks. snevejr og snefygning.
PBV
Søren Dam    DEKLARATIONEN. - Vedr.: Dispensationer
13. juli 2012
På generalforsamlingen den 9. juli 2010 vedtog vi med hensyn til længehusenes udformning i område A – jævnfør § 6 stk. 6.2 i Bilag 1 til dagsordenen – at vi gerne i den kommende lokalplan vil have muligheden for også at bygge til på siden af længehusene, idet:
” Det tillades, at husets indvendige bredde må være  max. 8,5 m i en længde på op til 2/3 af husets længde, hvor tagformen skal være uligebenet forlængelse og i fortsat 20 0 hældning – i øvrigt som vist ved eksempeltegning 4. ”


Der er endvidere vedtaget et krav på min. 5 m til skel.
Flere medlemmer er allerede nu interesseret i at lave en sådan tilbygning.
Og da det åbenbart trækker ud med at få lavet den kommende lokalplan er bestyrelsen blevet spurgt, om foreningen vil støtte ansøgninger om byggetilladelse, som i givet fald vil kræve en dispensation fra kommunens side.
Bestyrelsen har den indstilling, at da der foreligger en generalforsamlings beslutning om at lovliggøre denne form for tilbygning i den kommende lokalplan, vil foreningen støtte sådanne ansøgninger.
Et par af vore medlemmer har allerede søgt om tilladelse til at foretage en tilbygning efter ovennævnte regler, men har fået afslag herpå. Kommunen ville ikke give en dispensation fra den gældende deklaration.
Efterfølgende har bestyrelsen haft en samtale med sagsbehandleren i kommunen, hvor vi dels forelagde de drøftelser og beslutninger vi har haft i foreningen vedr. den kommende lokalplan og dels, at foreningen ingen indvendinger har mod at der gives dispensation til omtalte tilbygninger.
Kommunen har imidlertid besluttet, at man ikke vil give sådanne dispensationer, men at vi må afvente bestemmelserne i den kommende lokalplan.
Bestyrelsen har taget denne beslutning til efterretning.
Eventuelle medlemmer, som allerede nu gerne vil bygge til på siden af deres længehus, kan således ikke forvente at få en byggetilladelse hertil, men må afvente den kommende lokal-plan.
Ovennævnte angår tilbygninger til længehuse, men man må nok forvente, at det også i andre sager vil være svært at opnå en dispensation fra vores nuværende deklaration.
Vi må derfor håbe på, at kommunen snart går i gang med at udarbejde vores lokalplan.
PBV
Søren Dam  Grønt Partnerskab.
Afbrænding af hedearealet.
30. marts 2012
Som planlagt  afbrændte vi i tirsdags hedearealet øst for Sarasvej.
Afbrændingen startede kl. 8.30, hvor dels Falck ankom med to brandmænd og en tankvogn og dels ankom kommunens indsatsleder samt 12 frivillige medlemmer.
Indsatslederen orienterede indledningsvis om, hvordan afbrændingen ville komme til at foregå, samt om faren for røgforgiftning om symptomerne herpå.
Selve afbrændingen indledtes med at få lavet brandbælter langs arealets østlige side og langs sydsiden. Da først disse var dannet, kunne selve afbrændingen med vinden i ryggen starte fra arealets nordlige område.
Senere i forløbet blev der antændt flere steder, men altid kun antændt mindre områder, således at der altid var kontrol over afbrændingen.
Afbrændingen forløb helt planmæssigt og uden at den på noget tidspunkt var ude af kontrol. En stor del af æren herfor tilfalder indsatslederen og de to brandmænd fra Falck. Uden deres kyndige vejledning kunne vi ikke have gennemført afbrændingen.
Afbrændingen sluttede ca. 15.30, og vi havde da nået at afbrænde et betydeligt større areal end det vi havde håbet på at nå, da vi startede.
Umiddelbart ser resultatet af afbrændingen rigtig fint ud, og blev af indsatslederen vurderet at være fuldt på højde med de afbrændinger, som Naturstyrelsen foretager.
Det bliver nu rigtig spændende at følge udvikling af gamle og nye plantearter på arealet.    
For os frivillige medlemmer blev det en rigtig spændende oplevelse at være deltager i en kontrolleret afbrænding af et større område.
De fleste af os var nok lidt nervøse til at begynde med, men indsatslederen gjorde et virkelig godt stykke arbejde for at forklare os teknikken i en sådan afbrænding, hvad man især skulle være på vagt overfor o.s.v.
Efter en debriefing af dagens arbejde var det en skare godt slidte og trætte medlemmer, der kunne drage hjemover til et fortjent bad, og med endnu en oplevelse for livet.
Området blev for en sikkerheds skyld overvåget af brandvagter de efterfølgende timer og aften, men der opstod ikke opblusninger i området.
Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagerne i afbrændingen for den store indsats, og fordi I tog tid til at bruge en dag herpå.
Der blev taget en hel del billeder i løbet af dagen. De fleste vil i løbet af nogle dage blive lagt ud på hjemmesiden.

Se her eller i menuen: Området - Landskabet - Hedeafbrænding
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab - Orientering - Arbejdsdag

11. november 2011.
Projektet Grønt Partnerskab forløber stort set som planlagt.
I september måned fik vi nedskåret den uønskede bevoksning på fællesarealet øst for Sarasvej, ryddet op fra tidligere opgravninger af pilebuske og fliset afskåret grenaffald.
Så hele området står nu igen flot som et åbent landskab.
I oktober måned nedskar vi det meste af pilebevoksningen på bredden af den østlige lune, idet den i de sidste år dels havde bredt sig for meget, og dels var blevet alt for høj.
I begyndelsen af november måned fik vi så slået den østlige lune, hjertesøen og klitsøen ved Ørnbjerg.
Den
n østlige lune blev slået maskinelt ved hjælp af en amfibieslåmaskine. Vi lod det nord-østlige hjørne med tagrør stå, således at der her stadig er mulighed for ænderne at finde rugepladser.
Lunen står nu igen med et fint åbent vandspejl. Det er imidlertid svært at sige, hvor lang tid der nu vil gå, inden tagrørene ude langs bredden igen bredder sig ud i lunen. Det vi først vil se vokse op igen er uden tvivl padderokkerne ude midt i søen, idet lunen her på det laveste kun er knap en meter dyb.  
Tilbage står nu kun lidt oprydning og bortkørsel af de afslåede materiale.
Hjertesøens kanter blev afrettet manuelt ved slåning med le. Det afslåede materiale blev samlet i bunker på bredden, hvorfra vi nu skal have det fjernet og kørt ud i en container. Under slåningen blev der i øvrigt observeret flere fisk, så vi er nok ved igen at få en bestand op at stå.
Naturplejeudvalget og bestyrelsen vil følge udviklingen af bestanden nøje, således at vi ikke igen få en overbestand af fisk til skade for hjertsøens vandkvalitet.
Den tilgroede klitsø ved Ørnbjerg blev slået manuelt med le. Det var kun muligt at slå græsbevoksningen i søen. Vi må derfor på et senere tidspunkt få fjernet de lave pilebuske langs søens bredder, således at vi dels kan få et lidt større vandspejl, end det vi opnåede ved slåningen med le, og dels holder os indenfor de krav, som kommunens biologer har sat til søens størrelse.
Afbrænding.
Det våde efterår har medført, at vi sandsynligvis må aflyse den planlagte afbrænding i år af en del af fællesarealet øst for Sarasvej. Vi vil i så fald forsøge at få afbrændingen gennemført til foråret.  
Friluftsrådet.
Vores ansøgning til Friluftsrådet om støtte til Grønt Partnerskab projektet resulterede desværre i et afslag, idet Friluftsrådet ikke støtter entreprenørudgifter i forbindelse med naturpleje og oprensning af søer.
Arbejdsdag  lørdag den 26. november.
Vi mangler endnu at udføre en del arbejde i projektet Grønt Partnerskab.
Naturplejeudvalget og bestyrelsen er derfor i gang med at planlægge en arbejdsdag lørdag den 26. november.
Arbejdet vil denne gang bestå i følgende:
- det afskårne materiale fra slåningen af hjertesøen skal køres i trillebøre fra søen ud i en  
 container, som placeres ved betonvejen og så tæt ved broen over grøften som muligt.
- de selvsåede træer, buske og hyben på sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej skal
 skæres ned og samles i bunker, således at vi senere kan få det fliset.
- bare pletter på sletten tilplantes med hjelm for at forhindre sandflugt.
- der skal udlægges flis på stien mellem Sinnesvej og Sylviavej på de mest sårbare  
 strækninger
Vi regner med at starte ved 9.30 tiden, og er vel færdige i løbet af 3-4 timer afhængigt af, hvor mange vi bliver.
Flere oplysninger om arbejdsdagen på et senere tidspunkt.
Så har du / I tid og lyst til at give en hånd med lørdag den 26. november, må i gerne kontakte mig på mail eller telefon.
PBV
Søren Dam
98 80 09 26
soerendam@mail.dk

Klokke- Ensian: Ny spændende plante i foreningens område: .
10. september 2011.
For en del år siden blev der i foreningens område observeret nogle få eksemplarer af Klokke- Ensian. Planten har i de efterfølgende år spredt sig rigtig fint, således at den nu står på et pænt stort område.
Klokke-Ensian hører til de mere sjældne men ikke truede plante arter i Danmark. Den

forekommer hist og her i Vest- og Nordjylland samt på Læsø. På Øerne forefindes Klokke- Ensian stort set ikke med undtagelse af nogle få lokaliteter i Nordsjælland.
Planten har en lav , opret vækst med lancetformede blade. De enkelte blomster er klokke-formede og forholdsvis store og endestillede i fåtallige stande.  
Blomstringen foregår i juli – september, hvor Klokke- Ensian står med en meget flot dybblå farve.
Det viste billede af Klokke-Ensian er taget i august måned i år.
Klokke-Ensian er for øvrigt en hel eventyrlig historie om samlivet mellem en plante – sommerfugl og en myre, hvilket bestemt ikke gør planten mindre interessant at have i vort område.
Hvor der findes Ensian kan sommerfuglen Ensianblåfugl også forefindes, idet sommer-fuglen er helt afhængig af at kunne lægge sine æg på netop Ensian. Er man heldig, kan man på blomsten og frøkapslen finde måske op til 100 fine små hvide æggeskaller fra sommerfuglens æglægning.
Når larven er klækket, gnaver den sig ind i frøkapslen. Her bor larven i 2-3 uger, hvor den gennemgår de første tre larvestadier. Herefter forlader den frøkapslen og firer sig ned på jorden, hvor den så tålmodigt ligger og venter på, at der skal komme en arbejder myre fra en bestemt art forbi.
Idet sommerfuglelarven dels kan efterligne den kemiske sammensætning af det vokslag, som myrelarven har på overfladen, og dels at larven har samme størrelse og form som

myrelarven, får det arbejder myren til at tro, at det er en myrelarve på afveje – og det går jo ikke. Myren sørger derfor for, at sommerfuglelarven bliver bragt hjem til myrekolonien.
Her bliver den nu fodret som en anden gøgeunge, også selvom den til sidst ender med at være 50 gange så stor som myrernes egne larver.
Næste år sidst på foråret forpupper larven sig og kommer ca. tre uger senere ud af sin puppe.  Og først her fatter myrerne mistanke.
Men ved at klække tidligt om morgenen, hvor myrerne ikke er så aktive, har den voksne sommerfugl størst chance for at undslippe myrekolonien uden for mange skrammer.
Ud flyver så en meget smuk sommerfugl, og det enestående samliv mellem plante, sommerfugl og myrer fortsætter således til gavn for naturen og til glæde for naturelskere.  
Hverken naturplejeudvalget eller bestyrelsen er orienteret om fund af Ensianblåfuglen i vort område. De nærmest kendte steder er Frøslev i Thy og ved Skagen. Det er jo ret tæt på, og vi kan jo derfor håbe, at vi også har den eller får den hos os i Kettrup.
Så er der medlemmer, som har set den eller ser den, vil vi meget gerne informeres herom.
Billedet i dette notat af Ensianblåfuglen er ikke taget i vort område.
MVH
Helle Poulsen
Søren Dam  

Klokkeensian v/ Svend Simonsen
Ensian Blåfugl v/ Allan Kristensen
( Foto ikke taget i området)

Ny orkide i vort område.
20. juni 2011
Som nok de fleste medlemmer bekendt, har vi i mange år haft orkideen Kødfarvet Gøgeurt nede omkring hjertesøen.
Her i foråret har vi observeret en ny orkide i vort område, nemlig Purpur Gøgeurten.
Purpur Gøgeurten lever ofte kystnært, i våde enge og i klitlavninger.
Den er en nordlig art, som ifølge Naturstyrelsen i Danmark kun findes i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden og i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden.
Purpur Gøgeurten er listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.
Gøgeurterne er fredet, og de må derfor ikke plukkes, graves op, samles ind eller på anden måde ødelægges.
Bestyrelsen hører i øvrigt gerne fra medlemmerne, såfremt man har observeret orkideer eller andre spændende plante i vort område.
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab -  Naturpleje
3. juni 2011
Foreningen har med Jammerbugt Kommune som partner indgået et Grønt Partnerskab med Naturstyrelsen.
Grønt Partnerskab ordningen er en del af Naturstyrelsens naturprojekt pakke, som har til formål at værne om Danmarks natur og miljø og sikre et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.  
Et Grønt Partnerskab er således en bestemt måde at arbejde sammen på, når en gruppe på to eller flere parter ønsker at gennemføre et lokalt projekt med støtte fra Naturstyrelsen.
Et projekt skal, for at kunne få støtte, være til gavn for naturen, for friluftslivet eller bibringe en viden om naturen.   
Et projekt støttes med op til 50% af de samlede udgifter til projektet og forudsætter, at parterne selv deltager med frivilligt ulønnet arbejdstimer som et væsentligt aspekt, samt med finansiering af restbeløbet.
Det projekt, som vi har fået støtte til at gennemføre, omhandler seks delprojekter:
1.    Oprensning af den delvist tilgroede østlige sø.
Oprensningen vil blive foretaget maskinelt ved hjælp af en amfibium båd, som kan skære ned til 3 meters dybde.
2.    Manuel oprensning af Hjertesøen.
3.    Gendannelse af Klitsøen ved Ørnbjerg.
Vi får kun lov til at gendanne en mindre del af Klitsøen.
4.    Nedskæring af pilebevoksning og flisning af grenaffald herfra langs bredden af den tilgroede sø syd for Hjertesøen.
5.    Nedskæring og flisning af uønsket bevoksning som gran, fyr, pil og hyben på det ca. 6 ha. store hede-, eng-, og mose areal øst for Sarasvej samt på Sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej.
6.    Afbrænding af ca. 2 ha. græshede øst for Sarasvej med henblik dels på at få lyngen tilbage i større omfang end nu, og dels for at fremme en mere varieret flora af lyselskende arter.  
I dette delprojekt indgår, at Falck stiller med en tankvogn og to brandmænd, og at afbrænding ledes af indsatslederen fra beredskabet i kommunen, som også står med ansvaret for afbrændingen.  
Foreningen stiller med ca. 10 frivillige, som ” bevæbnes ” med branddaskere.
De samlede projektomkostninger beløber sig i henhold til de indhentede tilbud til
46.160 kr., og vi har af Naturstyrelsen fået tilsagn om et tilskud på 23.080 kr.
Et tilsvarende beløb skal finansieres af foreningen, ligesom tilskuddet er betinget af, at vi som anført i ansøgningen udfører 140 timers frivilligt ulønnet arbejde.
Friluftsrådet har en ordning, hvor de ved hjælp fra Tips og Lotto midlerne støtter natur-projekter, og det er her en stor fordel, såfremt der er tale om et Grønt Partnerskab projekt som vort.
Vi har derfor ansøgt Friluftsrådet om et tilskud på restbeløbet på de 23.080 kr.  
Såfremt vi også får tilskuddet fra Friluftsrådet, vil vi prøve at få gennemført hele projekt i løbet af efteråret.
Såfremt vi ikke får tilskuddet, tillader vores økonomi næppe, at vi gennemfører hele projektet i år, og vi kommer derfor til at udskyde en del heraf til næste forår.
Naturstyrelsen lægger i sådanne projekter stor vægt på, at de forløber over en årrække. I vores ansøgning har vi derfor sammen med kommunen opstillet en plan over, hvilke projekter under Grønt Partnerskab ordningen vi gerne vil have gennemført fremover.
I 2012 vil vi ansøge om tilskud til et genopretningsprojekt vedrørende vore skove og plantager, som efterhånden jo er ved at være 40 år gamle.
Kommunen har folk med stor faglig viden om skovpleje og skovrejsning, og det er planen at disse fagfolk skal udarbejde en handlingsplan for skovplejen og skovrejsningen for de næste 5-10 år. Foreningen vil herefter følge op med rydning og nyplantninger.
I 2014 / 2015 påtænker vi at få den tilgroede sø syd for Hjertesøen opgravet.
Det har længe været et ønske at få denne sø reetableret. Årsagen til, at vi endnu ikke har fået det gjort er, at det vil være en ret bekostelig affære, som foreningen ikke selv magter økonomisk.  
Men kan vi få støtte fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet og eventuelt fra diverse fonde mener vi, at det er et rigtig godt projekt at få gennemført.
Først på efteråret vil vi efterlyse medlemmer, som kunne tænke sig at deltage med frivilligt ulønnet arbejdskraft, og vi håber, at mange har lyst til at deltage hermed i projektet.
Naturplejeudvalget / Bestyrelsen
Helle Poulsen / Søren Dam

-          at der opsættes informations skilte på pladsen.
-          at der opsætte video overvågning, som kommunen har gode erfaringer med på andre pladser.
-          at folk, som henkaster affald på pladsen, får en regning for bortkørsel af affaldet.
-          at der i grovere tilfælde vil der ske en anmeldelse til politiet med henblik på et bøde forlæg.     
Der var enighed om at gennemføre kommunens forslag.
Såfremt dette ikke løser problemet, er der nok størst sandsynlighed for, at pladsen nedlægges.
PBV / Søren Dam

Tilbage til indhold