Deklarationsudvalget - Oernbjerg

Gå til indhold

Deklarationsudvalget

Foreningen > Udvalg

 
Formand

 
Søren Dam

Kirsten Wisborg

Finn Hansen

Torsten Lassen


Sarasvej 28

Sarasvej 27

Sinnesvej 62

Sarasvej 48


Send e-mail

Grundejerforeningen Ørnbjerg
Referat nr. 1 
Møde vedrørende: Opstart af lokalplanarbejde for vort område
Mødested: Jammerbugt Kommune, Pandrup
Mødedato: 7. oktober 2010
Deltagere:    Kell Agerbo, Jammerbugt Kommune
                   Ingerlise Eriksen,                do.
                   Søren Dam, Grundejerforeningen Ørnbjerg
                   Finn Hansen,                       do. (ref.)
Mødet var arrangeret som et opstartmøde i forbindelse med den forestående udarbejdelse af ny lokalplan for vort område. I den forbindelse havde grundejerforeningen efter årets generalforsamling fremsendt den på generalforsamlingen godkendte endelige ”Rapport vedrørende ændringer af deklarationen” til kommunen. Rapporten lå derfor til grund for mødet. 
Mødet formede sig på den måde, at rapporten blev gennemgået i detaljer fra A til Z. Kommunens repræsentanter var tilsyneladende meget tilfredse med rapporten og dens indhold, som sikkert vil vise sig at være til stor hjælp for det kommende arbejde i kommunen. 
Der udspandt sig en drøftelse af, hvilke temaer i rapporten, der kan medtages i en lokalplan, og hvilke ikke. Det er især temaerne om drift, f.eks. drift og vedligeholdelse af vore fællesarealer, der ikke egner sig til at blive medtaget i lokalplanen. For disse temaers vedkommende foreslog kommunen, at grundejerforeningen udarbejder et ordensreglement gældende for grundejerforeningen. I den forbindelse tilbød kommunen på baggrund af deklarationsrapporten at udarbejde en liste over disse temaer, hvilket blev hilst velkomment af grundejerforeningens repræsentanter. Ordensreglementet kan udarbejdes enten sammen med eller i umiddelbar forlængelse af lokalplanarbejdet. 
Kommunen påbegynder nu lokalplanarbejdet, i første omgang ved at foretage en fotografering af samtlige huse i vort område. Herved vil dokumentationen for, hvordan området så ud ved lokalplanens start, være på plads. Samtidig begynder kommunen at lave udkast til lokalplanen, der i første omgang sendes i intern høring i forvaltningen blandt vejfolk, bygningsfolk samt natur- og miljøfolk. Når det endelige udkast er klar, sendes det i offentlig høring med en høringsfrist på 8 uger, hvor alle, der bliver berørt af lokalplanen, kan fremkomme med bemærkninger. Herefter kan lokalplanen vedtages. 
Der foreligger ikke nogen tidsplan for lokalplanarbejdet, idet det nødvendige forarbejde med at gennemgå de mange eksisterende tinglyste deklarationer på de enkelte ejendomme vil være ganske omfattende.

Møde med Jammerbugt Kommune
Kort referat af møde mellem GF-Ørnbjerg og Plan vedr. deklarationsudvalgets ændringsforslag fra 9. August 2010.  
Mødedato: 7-10-2010, kl. 14.00
Mødelokale 2 Teknisk Forvaltning, Pandrup.
Søren Dam (fmd. f. Grundejerforeningen Ørnbjerg) (SD)
Finn Hansen: (medlem af grundejerforeningens deklarationsudvalg) (FH)
Kell Agerbo, teamleder (KA)
Ingerlise Eriksen, planlægger (IE)  
Velkomst ved KA.
SD og FH orienterede om deklarationsudvalgets endelige rapport vedr. ændringsforslag til hoveddeklarationen med de tilhørende allonger.  
KA orienterede om at formålet med at udarbejde en ny lokalplan er at indarbejde relevante bestemmelser fra henholdsvis byplanvedtægt nr. 4, tinglyste deklarationer og den endelige rapport. En del af rapportens forslag er forhold, der ikke kan optages som en lokalplanbestemmelse-. .
Dele af rapportens forslag er forhold, der kan beskrives i lokalplanens redegørelsesdel.

KA foreslog til at GF lader udarbejde et supplerende ordensreglement for området, hvor en del af rapportens hensigtserklæringer indarbejdes. F.eks. forhold omkring vedligeholdelse af fællesarealerne men også f.eks. forhold omkring trampoliner og lignende ved de enkelte ejendomme….
Lokalplanbestemmelserne kan håndhæves af kommunen.
Ordensreglementet er et anliggende grundejerne imellem. Ordensreglementet må ligesom vedtægterne ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser.
Håndhævelsen af ordensreglementet er kommunen uvedkommende.  
IE orienterede om visse privatretlige servitutter kan undlades eller indarbejdes i lokalplanen og efterfølgende aflyses. Der er forskel på rådighedsservitutter og tilstandsservitutter.
Veje:
Det er ikke muligt via en lokalplan at aflyse rådighedsservitutter om f.eks. tinglyst vejadgang, uanset om det ville være hensigtsmæssigt. Begrundelsen er at en sådan rådighedsservitut er en eksisterende lovlig udnyttelse og en lokalplan kan ikke regulere lovlig råden og en lokalplan ikke har handlepligt.
Vejservitutterne vil derfor uændret være tinglyst  på de enkelte ejendomme.  
Grundejerforening:
Der er i planloven ikke åbnet mulighed for, at der i en lokalplan kan pålægges ejere og brugere medlemskab af en sommerhusforening ligesom bestemmelse om pligt til medlemsskab af en grundejerforening kun kan vedrøre nye, dvs. endnu ikke udstykkede og/eller bebyggede områder.
Derfor er det vigtigt at deklarationens bestemmelse om medlemspligt af en grundejerforening fortsat skal være tinglyst på de enkelte ejendomme.  
Øvrige servitutter som omhandler. benyttelse, bebyggelse, farver o.s.v.
En privat tilstandsservitut bortfalder, hvis den ikke er forenelig med lokalplanen og det er ikke kommunens pligt at sørge for aflysning af sådanne servitutter.  
De øvrige tilstandsservitutter, som skal aflyses, skal udtrykkeligt være angivet i lokalplanen.  
Jammerbugt Kommune vil dog lade byplanvedtægt nr. 4 og så mange deklarationer (servitutter)  som muligt aflyse i forbindelse med lokalplanlægningen.
 Målet er, at der kun er vejservitutterne og servitutten om pligt til medlemskab af en grundejerforening tilbage. 
KA, IE, SD og FH
Den endelige rapport blev drøftet punkt for punkt. Stiforløbet blev indtegnet på et luftfoto og vil blive medtaget på lokalplankortet.
Der blev drøftet forhold omkring bebyggelsens størrelser, udseende, materialer o.s.v.
Forslag om bredde på terrasser langs facader i område A blev udleveret af FH.  
Det videre arbejde:
Jammerbugt Kommune påbegynder udarbejdelse af lokalplanen. Der vil blive taget foto af hver enkelt ejendom som dokumentation i eventuelle tvivlsspørgsmål f.eks. i forbindelse med farvevalg.  
Når der foreligger en udkast til et lokalplanforslag, vil det blive tilsendt GF-Ørnbjerg til gennemlæsning inden det  går videre til politisk behandling.  
ID foreslog, at GF lægger det politisk vedtagne lokalplanforslag på sin hjemmeside og samtidig orienterer medlemmerne om at GF sideløbende vil udarbejder et ordensreglement.

Møde med Jammerbugt Kommune.
 
Dato:           29. august 2010.
Vedr.:          Udarbejdelsen af den nye lokalplan for foreningens område.
Fra:              Deklarationsudvalget.
 
Det første koordineringsmøde mellem Jammerbugt Kommune og foreningen angående udarbejdelsen af den nye lokalplan for vort område, afholdes torsdag den 7. oktober d.å. på rådhuset i Pandrup. 
Dagsorden:                                             Endnu ikke fastlagt. 
Deltagere fra Kommunen:                     Ingerlise Eriksen               sagsbehandler
                                                             Kell Agerbo                       teamleder 
Deltagere fra foreningen:                      Finn Hansen, Sinnesvej 62
                                                             Søren Dam,   Sarasvej 28 
Betegnelsen for den nye lokalplan:      Lokalplan 25 – 004.
                                                            Sommerhusområdet Ørnbjerg, Sinnesvej, Selmavej, Sarasvej og Sylviavej, Kettrupgaard. 
Referatet af mødet vil blive lagt ud på denne hjemmeside, når det foreligger. 
PUV 
Finn Hansen
Søren Dam


Grundejerforeningen Ørnbjerg                  
v / formand Søren Dam
Søndergade 58
9700 Brønderslev
Tlf.:   98 80 09 26
Mail: soerendam@mail.dk
 
                                                 
Brønderslev d. 25. maj 2010.
Til foreningens medlemmer. ( Brevet postes til alle medlemmer mandag den 31. maj )
 Bilag: ” Endelige rapport vedr. ændringer i deklarationen ”, dateret 25. maj 2010.
Hermed følger bestyrelsens ” Endelige rapport vedr. ændringer i deklarationen ”, udført i forbindelse med Jammerbugt Kommunes planlagte udarbejdelse af en ny lokalplan for foreningens område.

Den endelige rapport er udarbejdet ud fra den på medlemsmødet den 15. maj 2010 diskuterede delrapport, og der er i videst muligt omfang taget hensyn til de på mødet foreslåede ændringer, tilføjelser og orienterende afstemninger.

Til orientering er referatet over medlemsmødet lagt ud på foreningens hjemmeside.
Som det fremgår, vil rapporten blive fremlagt som et forslag til godkendelse på den kommende ordinære generalforsamling den 9. juli d.å. 
Rapporten skal give bestyrelsen og deklarationsudvalget mandat til i videst muligt omfang at få de vedtagne ændringer medtaget i den nye lokalplan. 
Afstemningen om forslaget vil foregå i henhold til § érne 10 & 11 i foreningens vedtægter:
 
-          rapportens enkelte ændringsforslag markeret som SD 1 til og med SD 62 skal i princippet godkendes enkeltvis.
-          da de fleste ændringsforslag mest er af redaktionel karakter, vil den endelige rapport blive foreslået sat til afstemning under ét.
-          såfremt der af et medlem bliver fremsat ønske om afstemning af et eller flere af de enkelte SD ér, vil der blive foretaget en sådan afstemning.
-          vedtages SD ét, medtages det i den endelige rapport.
-          forkastes SD ét, udgår det af den endelige rapport.
-          i henhold til vedtægterne, kræves der ved en afstemning et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for at forslaget godkendes.   
 
Forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal i henhold til vedtægternes § 8 være bestyrelsen i hænde senest den 1/6 i det pågældende år. 
Bestyrelsen er klar over, at der muligvis er medlemmer, som i forbindelse med ovenstående ønsker at fremsætte forslag som tilføjelser til den endelige rapport, og at dette ikke er muligt efter vedtægternes regler i § 8 på grund af tidsfristen. 
Fristen 1/6 er primært fastsat for at bestyrelsen skal have mulighed for at få forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, med på dagsordenen, inden den udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. 
Bestyrelsen er indstillet på at fravige tidsfristkravet i dette aktuelle tilfælde, således at forslag til den endelige rapport vil blive optaget på dagsordenen, såfremt forslagene er foreningens formand i hænde senest onsdag den 9. juni d.å. 
Bestyrelsen håber på forståelse for denne situation, der imidlertid er nødvendiggjort af behovet for at kunne indgå i dialog med Jammerbugt Kommune om ny lokalplan i dette efterår.
 Med venlig hilsen.
Grundejerforeningen Ørnbjerg. 
Søren Dam
Formand 


Ændringsforslag til deklaration 4

Notat til Deklarationsudvalgets delrapport
Referat 
Grundejerforeningen Ørnbjerg
 
Mødedato: 15. maj 2010.
Mødested: Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup.
Dagsorden: Orientering om og diskussion af deklarationsudvalgets delrapport og medlemmernes forslag angående den nye lokalplan for vort område.
Deltagere:
·        Ca. 25 af grundejerforeningens husstande repræsenteret ved ca. 50 personer.
·        Bestyrelsen var repræsenteret ved Søren Dam (formand), Helle Poulsen, Martin Rytter, Torsten Lassen.
·        Deklarationsudvalget var repræsenteret ved Søren Dam, Torsten Lassen, Finn Hansen (ref.).
·        Som dirigent fungerede Peter Bonne Eriksen.


Grundejerforeningens formand Søren Dam bød velkommen til orienteringsmødet, idet han gjorde opmærksom på, at mødet ikke skulle munde ud i egentlige beslutninger, men blot var tiltænkt en drøftelse af det udkast til revideret deklaration, som var udsendt.
Den egentlige godkendelse af deklarationen vil foregå på årets generalforsamling den 9. juli 2010. Vejledende afstemning om visse punkter kunne af hensyn til deklarationsudvalgets videre arbejde dog godt blive aktuel. Søren lagde vægt på at understrege, at udkastet i sagens natur var subjektivt, og at der naturligvis var rig mulighed for ændringer.
Udvalget vil efter medlemsmødet udarbejde den endelige rapport under hensyn til diskussionerne på mødet.
Rapporten tilstræbes udsendt til alle medlemmer primo juni måned d.å. Det endelige godkendte forslag vil blive fremsendt til Jammerbugt Kommune med henblik på at danne baggrund for den lokalplan for vort område, som kommunen i samarbejde med foreningen påtænker at påbegynde i indeværende år. 
Derefter gik man over til at drøfte deklarationsudkastet, idet hovedvægten blev lagt på de foreslåede i alt 54 ændringer. En stor del af dem var af redaktionel karakter og omtales derfor ikke nærmere i referatet, idet der var konsensus omkring dem. Referatet indeholder derfor kun resultatet af de mere kontroversielle punkter, som gav anledning til debat/vejledende afstemning.
Ad § 3 
Søren foretog en særlig gennemgang af stisystemet, såvel gamle som nye stier. I den forbindelse blev fra medlemsside gjort opmærksom på, at hovedstien gennem Sletten visse steder skærer gennem nogle af de meget langstrakte parceller på Sylviavej. 
Det blev drøftet, om det er hensigtsmæssigt med yderligere stier, hvilket ikke umiddelbart synes tilfældet. De nye tværgående stier har vist sig at være problematiske, ikke mindst grundet en forøget frekvens af mountainbikes. Der var derfor enighed om, at de bør udtages af deklarationen og dermed lokalplanen. 
Søren bragte et nyt punkt på banen vedrørende forbud mod langtidsparkering af campingvogne, både og lastbiler på grundene. Der var enighed om, at det var en god idé at medtage dette punkt, idet joller dog skal undtages fra forbuddet under hensyntagen til, at vort område er så strandnært.
Ad § 6 
6.2  
Der udspandt sig en diskussion om tilladelse til fritstående brændeskure i område A. Søren tilkendegav, at det er deklarationsudvalgets holdning, at brændeskure må laves sammenbygget med hovedhuset i overensstemmelse med bestemmelserne for udformningen. 
Forslaget om tilladelse til, at den indvendige bredde max. må være 8,5 m i en længde på op til 8 m gav anledning til spørgsmål om, hvorvidt de 8 m må overskrides, hvis det passer med ens ønsker og husets udformning i øvrigt. Der var ingen modstand mod, at de 8 m godt kunne forøges, idet det dog  næppe vil være hensigtsmæssigt eller kønt, såfremt hele facadelængden bringes i anvendelse.
Andre spørgsmål om husenes udformning i område A gav anledning til en række vejledende afstemninger som følger:
En tilladt udformning af husene som vist i eks. 3 i deklarationsforslaget viste en fifty-fifty holdning blandt de fremmødte.
En tilladt udformning af husene som vist i eks. 4 viste overvejende tilslutning til forslaget, idet en sådan udvidelse kun tillades i husets ene side.
En kombination af eks. 3 og 4 vandt ingen tilslutning.
Der var overvejende modstand mod tilladelse til at bygge nærmere skel end 5 m.
6.6
Den helt overvejende stemning gik på bibeholdelse af græstørvtagene. 
En vejledende afstemning om tilladelse til ovenlys viste et overvejende flertal imod. 
Et forslag om forbud mod karnapper medtages i lokalplanen. 
6.7
Forslaget til ny deklaration indeholder et helt nyt oplæg til farvevalget. 
Vedrørende oplæggets 1.1a) var der overvejende flertal for den nye bestemmelse. Søren gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det generelt gælder, at de forhold, der i dag er lovlige, også er lovlige i fremtiden, selv om en lokalplan siger noget andet. Det er først i det øjeblik, at man ændrer på de hidtidige forhold, at lokalplanens forskrifter skal følges. Det vil f.eks. sige, at hvis ens hus i dag er malet i overensstemmelse med de nugældende regler, kan man fortsætte med disse farver, såfremt man ønsker det. Først den dag, man vælger en anden farve til huset, skal den være i overensstemmelse med de nye bestemmelser. 
Oplæggets 1.1b) og 1.1c) vandt tilslutning uden bemærkninger. 
Der var under 1d) ønske om fjernelse af ”plast” fra ”plasttagrender”, idet andre materialer også kunne komme på tale. 
Mange var under 1e) betænkelige ved ikke at have restriktioner vedrørende farvevalg af skorstene. Udvalget blev derfor anmodet om i det endelige forslag at fremkomme med forslag til nærmere specificerede farver. 
Endelig blev spørgsmålet om tilladelse til sorte huse bragt til vejledende afstemning. Der var overvejende flertal imod en sådan tilladelse.
6.8
Afsnittene om naturpleje blev taget til efterretning, idet det var magtpåliggende i forbindelse med den forestående afbrænding af det åbne areal øst for Sarasvej at bevare den enlige porsebusk! 
6.9
Spørgsmålet om krav til max-højden på stakitter ud fra husene blev rejst. Udvalget vil tage det med og komme med et forslag i det endelige udkast. 
6.10
Et forbud mod bomme, låger, kæder m.v. medtages i det endelig udkast. 
Evt.
Under eventuelt blev vedrørende § 10 nævnt, at det er Jammerbugt Kommune og ikke Pandrup Kommune, der har påtaleret.
Ordene sommerhus og sommerhusbebyggelse skal overalt i forslaget rettes til fritidshus og fritidshusbebyggelse.
Da det kommer til at knibe med at overholde tidsfristen for ændringsforslag til generalforsamlingen, grundet at det endelige deklarationsudkast først kan udsendes primo juni, lovede Søren, at der vil blive fundet en løsning på dette formelle problem.
Søren rundede mødet af ved at sige tak for den gode debat, der på trods af lejlighedsvise meningsforskelle forløb i god ro og orden. 


Grundejerforeningen Ørnbjerg                                           8. februar 2010.
Deklarationsudvalget.
Referat nr. 2 
Mødedato: 7. februar 2010.
Mødested: Søren Dams fritidshus, Sarasvej 28
Emne: Drøftelse af revision af eksisterende deklaration for grundejerforeningens område.
Deltagere: Søren Dam, formand
                  Kirsten Wisborg
                 Torsten Lassen
                 Finn Hansen (ref.)    
Søren bød velkommen og startede med at udlevere kopi af referatet af mødet med Jammerbugt Kommune den 10. september 2009 omhandlende ny deklaration og lokalplan. 
Samtidig anmodede Søren Finn om at kontakte kommunen med henblik på at høre nærmere om kommunens tidsplan for udarbejdelse af ny lokalplan for området.
Finn har den 8. februar 2010 kontaktet Jammerbugt Kommune ved Ingerlise Eriksen, der på forespørgsel kunne oplyse, at der endnu ikke var udarbejdet tidsplan.
Finn anmodede om, at grundejerforeningen blev kontaktet, så snart en tidsplan forelå, hvilket blev imødekommet. 
Herefter drøftedes, hvordan eventuelle divergerende holdninger internt i udvalget skulle tackles. Der var enighed om, at målet naturligvis må være at opnå konsensus i udvalget. Såfremt dette ikke lykkes omkring ét eller flere punkter, kan man godt formulere en 3/1 eller 2/2 holdning til orientering for den samlede grundejerforening med henblik på den endelige godkendelse. 
Endelig foregik en drøftelse om proceduren for fremlæggelse og beslutning vedrørende den reviderede deklaration i relation til grundejerforeningens medlemmer.
Der var enighed om, at den mest hensigtsmæssige måde at få forslaget om revideret deklaration behandlet på, var at gøre meningstilkendegivelserne på det i henhold til tidsplanen i maj 2010 afholdte medlemsmøde retningsgivende for udvalget, således at det endelige forslag vil blive fremlagt til beslutning på den kommende generalforsamling. 
Derefter blev deklarationen med de af udvalgsmedlemmerne anførte ændringer/tilføjelser gennemgået punkt for punkt. 
Herunder blev der aftalt at anmode foreningens naturplejeudvalg om et oplæg til, hvordan naturplejen af vort område kan indgå i den nye lokalplan. 


Grundejerforeningen Ørnbjerg  
v / formand Søren Dam
Søndergade 58
9700 Brønderslev
Tlf.:   98 80 09 26
Mail: soerendam@mail.dk                                                            Brønderslev, november 2009.     
 
Til foreningens medlemmer.

Vedr.: Ændringer af den nuværende deklaration i forbindelse med kommunens udarbejdelse af den nye lokalplan for vort område. 
Bestyrelsen har som tidligere meddelt på foreningens hjemmeside oprettet et deklarations-udvalg med det formål: 
-         at gennemgå den nuværende deklaration i et nært samarbejde med foreningens medlemmer med henblik på at få ajourført deklarationen i henhold til medlem-mernes ønsker,
samt
-         at være foreningens kontakt til Jammerbugt Kommune i forbindelse med kommu-nens udarbejdelse af den nye lokalplan for netop vores område. 
Når den nye lokalplan træder i kraft i sandsynligvis 2011, vil vores nuværende deklaration i det væsentligste blive aflyst og erstattet af lokalplanen. En mindre del af den nuværende deklaration kan ikke aflyses, men vil blive lagt ind i lokalplanen som et bilag. Det drejer sig bl.a. om vejforhold. Når lokalplanen træder i kraft må vi forvente, at det bliver betydeligt sværere for foreningen at få ændret heri end det hidtil har været med hensyn til ændringer i deklarationen.  
Det er derfor for både bestyrelsen og for udvalget afgørende, at foreningens medlemmer inddrages i størst muligt omfang i udvalgets arbejde, således at vi får udarbejdet et gen-nemarbejdet oplæg til, hvad foreningen mener den nye lokalplan skal indeholde. 
Men som udgangspunkt er det bestyrelsens og deklarationsudvalgets opfattelse, at der ikke er behov for en omfattende omskrivning af den nuværende deklaration, men at der er mere tale om en justering og tilretning af deklarationen. 
Rent praktisk vil udvalgsarbejdet komme til at foregå på følgende måde: 
Vi arbejder ud fra den nuværende deklaration og laver ændringer / tilføjelserne heri.

Der er åbnet en nye side på foreningens hjemmeside, hvortil medlemmerne kan sende forslag til ændringer / tilføjelser.
Siden ligger under meny`en Deklarationsforslag. 
Der er på siden et link til foreningens mailadresse gf-oernbjerg@gf-oernbjerg.dk
Udvalget vil inddrage de indkomne forslag i udvalgets arbejde, ligesom foreningens medlemmer på hjemmesiden løbende kan følge med i, hvilke forslag der er indkommet.

Forslag fra medlemmerne kan endvidere indsendes pr. post til foreningens formand.

Forslagene skal være indsendt pr. mail / post senest den 1. februar 2010.

Udvalget vil herefter ud fra de indkomne forslag og udvalgets egne forslag udarbejde  en delrapport.

Delrapporten vil blive udsendt til alle foreningens medlemmer pr. mail / post i begyndelsen af april måned 2010

Der vil samtidigt hermed blive indkaldt til et medlemsmøde, som afholdes i begyndelsen af maj måned 2010.

Formålet med mødet er at få en bred diskussion om delrapportens forslag.

Udvalget vil herefter udarbejde et oplæg til den endelige rapport. Rapporten vil blive udsendt til alle medlemmerne i slutningen af juni måned 2010.

 Den endelige rapport fremlægges så på generalforsamlingen den 9. juli 2010  med henblik på at få generalforsamlingens godkendelse af rapporten.

Rapporten vil herefter blive forelagt og diskuteret med Jammerbugt Kommune, således at den kommer til at indgå i lokalplanen i størst muligt omfang.
 
Tidsplan pr. 18. november d.å. for udvalgsarbejdet er vedlagt. 
Under hele forløbet vil der som aftalt med Jammerbugt Kommune blive afholdt en række koordinationsmøder mellem kommunens sagsbehandlere og deklarationsudvalget, hvilket giver foreningen en enestående mulighed for at gøre vores indflydelse gældende på et tidligt tidspunkt i kommunens sagsbehandling.  
Referater af udvalgets møder, møder med kommunen o.s.v. vil løbende blive lagt ud på foreningens hjemmeside under menyèn Foreningen udvalg / deklarationsudvalget.  
Det er bestyrelsens og udvalgets håb, at rigtig mange af vore medlemmer vil medvirke til, at vi får udarbejdet den nye deklaration / oplæg til kommunen, idet vi som tidligere nævnt må forvente, at der ikke vil blive foretaget ændringer af lokalplanen i de næste mange år.     
Med venlig hilsen.
Grundejerforeningen Ørnbjerg 
Søren Dam

Referat af møde nr. 1.
Mødedato: 15. november 2009.
Mødested: Sarasvej 48.
Deltagere: Søren Dam, Torsten Lassen, Finn Hansen (ref.).
Afbud: Kirsten Wisborg.
Cc: Bestyrelsen.
Mødet var det første møde i deklarationsudvalget.
Formålet med arbejdet i deklarationsudvalget fremgår af skrivelse af 23. august 2009 fra Grundejerforeningen Ørnbjerg.
Udvalgets formål er:
1.    At gennemgå den nuværende deklaration i nært samarbejde med foreningens medlemmer med henblik på ar få
ajourført deklarationen i henhold til medlemmernes ønsker.
2.    At være foreningens kontakt til Jammerbugt Kommune i forbindelse med kommunes udarbejdelse af den nye
 lokalplan for bl.a. vort område.
Den af Søren udarbejdede tidsplan 1 af 3. november 2009 for deklarationsudvalgets arbejde blev gennemgået
og godkendt.
Søren uddelte kladde nr. 2 til orienteringsbrev til foreningens medlemmer angående deklarationsudvalgets
forestående arbejde. Brevet blev drøftet og justeret enkelte steder, hvorefter det blev godkendt til udsendelse,
hvilket vil ske i allernærmeste fremtid.
Derefter lavede udvalget en form for brainstorming vedrørende de punkter, som efter udvalgets opfattelse er
relevante at drøfte. Summarisk kan punkterne i uprioriteret rækkefølge opgøres på følgende måde, idet de
knytter sig til henholdsvis husene, udenomsarealerne på den enkelte parcel samt fællesarealerne:


Tilbage til indhold