Deklaration 1974 - Oernbjerg

Gå til indhold

Deklaration 1974

Området > Deklarationer

Matr. nr. 2ax og 3u
Kettrupgaard, Grønhøj Huse m.m. Ingstrup Sogn
Anmelder:
Landinspektør M. Hjørne, Hjørring Februar 1974

DEKLARATION


Undertegnede, Jord- og Boligfonden Nordjylland, Torvet 6, Nørresundby, der er ejer af ejendommene matr. nr. 2ax og 3u af Kettrupgaard, Grønhøj Huse m.m., Ingstrup Sogn, pålægger hermed med virkning for sig og efterfølgende ejere af de nævnte ejendomme og parceller, der udstykkes herfra, idet der henvises til vedheftede plan og eksempeltegninger, følgende servitutter.

§ 1 OMRÅDE
1.1. Området er opdelt i to zoner som vist på vedheftede bilag.
         Område A     omfatter alle fritliggende længehuse samt arealer mellem
                              parcellerne, som er udlagt til fællesarealer for områdets beboere.
         Område B     omfatter huse, som ligger i plantagen, samt arealerne mellem parcellerne,
                              som er udlagt til fællesarealer for områdets beboere.
                              Områderne omfatter parcelnumrene 2- 116(begge inkl.) samt fællesarealet,
                              parcellerne nr. 1 af matr. nr. 2ax og nr. 1 af matr. nr. 3u.
                            
                              Fællesarealerne overdrages anpartsvis til køberne af parcellerne nr. 2 - 116
                              (begge inkl.) således at der tilskødes hver parcelkøber 1/115 af de
                             ovenanførte fællesarealer parcel nr. 1 matr. nr. 2ax og parcel nr. 1 af matr. nr. 3u
§ 2. OMRÅDETS ANVENDELSE
2.1. Området er udlagt til sommerhusbebyggelse.
      Bebyggelsen må alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet  l. april- 30. september
      og udenfor dette tidsrum til kortvarigt ferieophold, week-end' s o.lign.
§ 3. VEJFORHOLD
3.1  Udover tilkørselsveje og fordelingsveje udlægges der af sælgeren 2 nye stamveje i 10 m
      bredde (anlagt 4 m), 1 ny stamvej i 8 m  bredde (anlagt 3 m), endvidere korte boligveje i 6 m
      bredde ( anlagt som grusveje i 2 m bredde ) i retning og beliggenhed som vist på vedheftede
      plan .
      Fra disse veje anlægger køberne tilkørsel til de enkelte parceller, gruslagte i max. 2 m
      bredde, idet de topografiske forhold skal respekteres, dvs. ingen klitter må fjernes eller
      værdifulde beplantninger ændres.
3.2   Alle ejere og brugere af områdets parceller har ret til at færdes på eksisterende veje og
       nye veje, der udlægges på ejendommen, ligesom tidligere tinglyste vejrettigheder skal
       respekteres.
3.3   Vedligeholdelsen af vejene påhviler de vejberettigede efter lovens almindelige regler,
       indtil vedligeholdelsen overgår til grundejerforeningen.
3.4   Parkering på veje og stier er ikke tilladt.
§ 4. UDSTYKNING

4.1   Udstykningen kan ske i overensstemmelse med den deklarationen vedheftede plan.
       Parcellerne 2 - 116 ( begge incl. ) må ikke udstykkes yderligere.
   
       Kommunalbestyrelsen kan dog tillade mindre skelændringer, der ikke vil ændre områdets
       karakter, hvormed bemærkes, at der ved planlægning har været lagt afgørende vægt på
       at holde visse sammenhængende områder fri for bebyggelse, således at man kan opleve
       landskabets vekslen, ligesom terrænforholdene og udsigten har været af afgørende betyd-
       ning for bebyggelsens placering.
4.2    Ved eventuelle mindre skelændringer mod fællesarealerne bemyndiges grundejerforeningen
       til at udskrive for ejerne af disse.
§ 5.  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING MV.
5.1  Bebyggelsen må kun opføres i overensstemmelse med den på vedheftede bilag viste retnings-
      givende bebyggelsesplan, der i sine væsentlige træk går ud på følgende:
      I område A   placeres 90 stk. længehuse med længderetning nord-syd eller øst-vest som vist
                           på planen.
      I område B   placeres 25 stk. længe- eller vinkelhuse ( inde i plantagen ) med længderetning
                           nord-syd eller øst-vest.
§ 6. BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER
6.1  Husenes antal

      På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres et enkelt sommerhus til sommer-
      bolig for en familie, samt et enkelt hertil hørende udhus evt. rummende garage.
      Sommerhus og udhus skal indbyrdes placeres således, at bebyggelsen danner et samlet hele,
      se i øvrigt § 6.2.
6.2   Husenes udformning

       Bebyggelsen skal i sine væsentlige træk gives en sådan udformning og fremtræden, at der i
       forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet kan opnås en god helhedsvirkning.
       I øvrigt henvises til bestemmelserne og retningslinierne nedenfor.
       Brugte materialer må ikke anvendes til ydre Bygningsdele.

       Område A.  Husene skal opføres som længehuse i en etage med max indv. bredde 6 m.
                          Husene placeres med henholdsvis østlige eller nordlige langside i den på stedet
                          afstukne linie, som er markeret med to jernrør.
                          Husene placeres midt imellem de to jernrør ( se eksempeltegning. 1 ).
                          Evt. udhus eller gæstehus skal sammenbygges i flugt med hovedhuset, evt.
                          med mellemliggende  gård. (se eksempeltegning 2 )
                          Minimumafstand til skel er 5 m.  

      Område B.   Husene skal opføres som længe- eller vinkelhuse i længderetning enten
                          nordsyd eller øst-vest.
                          Ved vinkelhuse skal begge fløje have samme husdybde.
                          Minimumsafstand til skel er 5 m.
6.3.  Husenes størrelse  
      Sommerhusenes etageareal skal være mindst 50 m2 og højest 150 m2.  I dette areal medregnes
      ikke udhus eller garage på indtil 35m2.

        Evt. skorstenen skal være forsynet med dobbelt gnistfang.
6.4. Husenes placering
      Husenes placering på grunden er i område A fastlagt med nedbankede jernrør (se 6.2.).
      Nødvendige terrænreguleringer af hensyn til byggeriet på parcellerne og tilkørsel hertil må
      kun foretages under størst mulig hensyntagen til det omgivende terræn.
      Ved byggeriets afslutning skal der med græstørv el. lign. Foretages afdækning af blottede
      klit- og sandarealer.
      Færdigattest fra bygningsmyndigheden kan ikke udstedes før sådan afdækning er foretaget.
      Der må ikke på parcellerne opsættes nogen form for skiltning og det er ikke tilladt at rejse
      flagstænger eller etablere andet som f.eks. uafskærmet udendørs belysning og
      lignende,  der kan ødelægge den naturtilstand, som ønskes bevaret i hele området.
      Opsætning af alm. radio og Tv-antenne for dansk TV i en højde af  max. 1 m over tagryg er dog
      tilladt.
6.5. Bygningernes højde
      Bygningernes må ikke opføres med mere end en etage eller gives større højde med
      2,5 m fra terræn (niveauplan jf byggelovens § 34, stk. 8) til overkant tagskæg.
6.6. Tagformer
      Tage skal opføres som ligebenede sadeltage med 200  taghældning og belægges med græstørv.
      Max. højde til overkant rem 2,20 m målt fra gulv. Gulv må max. være 20 cm over terræn
      (niveauplan).
      Udhæng markeres med sternbrædt/tagrende på sternbræt eller lignende klar overgang fra
      facade til tag.
      Terrænbefæstelse/terrasser o.l må udføres af natursten, betonfliser, trykimprægneret træ
      og/eller grusbelægning.
 6.7. Farver og materialer
      I område A      udføres ydervægge med udvendig beklædning af lodrette, gennemskårne,
      afbarkede granrafter eller af l x 5 " trykimprægneret fyr således at den lodrette
     "stofvirkning" på husenes facader bevares i området. Dog skal beklædningen være ensartet
      på den enkelte ejendom.
      I område B       udføres ydervægge af træ.
      I områderne må der anvendes imprægneringsmiddel/ maling i jordfarveskalaens brune
      og grønlige nuancer.
     Tillæg:
     1a:      Bygningens udvendige beklædning: Må behandles med imprægneringsmiddel-maling
                i jordfarveskalaens brune og grønne nuancer.

    1b:       Bygningens stern og synlige bjælker: Må behandles med farverne under 1a og
                tillige behandles med:
                2 NCS farve nr. S 4550- Y80R - svenskrød.
                2 NCS farve nr. S 1502-G til nr. S 5502-G - grøntonet grå samt
                2 NCS farve nr. S 1502-Y til nr. S 5502 -y - gultonet grå.
    1c:        Bygningens vinduer og udvendige døre: Må behandles med farverne under 1a og
                tillige med:
                2 NCS farve nr. S 4550-Y80R- svenskrød.
                2 NCS farve nr. S 1502-G til nr. S 5502-G - grøntonet grå.  
                2 NCS farve nr. S 1502-Y til nr.S 5502-Y - gultonet grå
                samt hvidt
                NCS Edition 2, Natural Color System

 6.8. Hegn
      Områdets karakter med skiftende udtryk fra klitlandskab til plantage og søer skal bevares,
      hvorfor hegn ikke må opsættes.
      I område B foretager sælgeren beplantning iflg. Beplantningsplan med cirkulære lysninger,
      hvori husene placeres.
      Yderligere plantning i området må ikke foretages.
      I område A tillades mindre udplantninger, som er i pagt med stedets vegetation.
      Der må plantes lyng, revling, dugpil, vandret voksende enebær og krybende pileurt,
      - dog ikke højere end at de omkringboendes frie udsyn sikres.
      På parcellerne påhviler det grundejerne, og på fællesarealet grundejerforeningen, at bevare
      stedets naturlige bevoksning: mos (jomfruhår), lav stargræs, bølgebunke og ved
      mosen: lyse siv  og dyndmos.
6.9. Udendørs opholdsarealer
      I område A kan udendørs flisebelagte opholdsarealer udføres ved længehusenes gavle,
      hvorimod   facaderne holdes fri for at sikre terrænets naturlige forløb helt op til husenes
      ydervægge.
      Der henvises til eksempeltegn. nr. 1 og 2.

6.10. Vandforsynings- og afløbsforhold
      Vandforsynings- og afløbsforhold skal godkendes i henhold til den til enhver tid gældende
      lovgivning og af  bygningsmyndigheden i henhold til byggeloven.
      Bebyggelsen skal forsynes med vand fra godkendt fællesvandværk. Etablering af
      private drikkevandsbrønde eller boringer er ikke tilladt.
      Sælgeren sørger for etablering af hovedvandledning og stikledninger.
      Siveanlæg placeres på parcellerne eller i fællesarealerne som vist på vedheftede plan.
      Nedsivningsanlæg skal udføres som sivedræn i  overensstemmelse med Pandrup Kommunes
      principdiagram.
§ 7. GRUNDEJERFORENING
7.1. Der oprettes en grundejerforening med henblik på varetagelse af de fælles interesser, der
      følger af bestemmelserne i nærværende deklaration.
      Alle ejere af parcellerne 2 - 116 (begge h1k1.) er pligtige til at være medlem af grundejer-
      foreningen.
7.2. Grundejerforeningen består således af de til enhver tid værende parcelejere  af værende
      parcelejere af de pågældende ejendomme.
     Hver parcel  ( ejer ) deltager med lige store anparter i de opgaver,  som er  pålagt  grundejer-
     foreningen i nærværende deklaration, eller som rundejerforeningen måtte tage op som
     fællesopgaver.
7.3. Grundejerforeningen skal stiftes på en  generalforsamling, når ejerne af mindst  10 parceller
      el. Pandrup Kommunalbestyrelse stiller krav herom.
      Grundejerforeningen skal ledes af en bestyrelse af 3-5 medlemmer,  hvoraf l medlem skal
      vælges af Pandrup Kommunalbestyrelse.
      På generalforsamlingen har medlemmerne af grundejerforeningen en stemme for hver parcel,
      de ejer i området.
      På den stiftende generalforsamling fastsættes grundejerforeningens vedtægter og
      forretningsorden, som skal godkendes af Pandrup Kommunalbestyrelse.
7.4. Grundejerforeningens medlemmer er pligtige at betale kontingent til grundejerforeningen,
      bidrag til nyanskaffelser, vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og lign.
      Parcelejerne er pligtige til at respektere de fælles forpligtelser, der efter generalforsamlings-
      beslutning pålægges ejendommene.
7.5.  På Pandrup Kommunalbestyrelses forlangende skal grundejerforeningen kunne udvides
      med et eller flere nærliggende områder, eller sammensluttes med andre grundejerforeninger.
 § 8. ALMINDELIG BESTEMMELSER
8.1.  Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse med andre grundejerforeninger,
      forelægges byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningens
      beliggenhed med grunden og dennes størrelse, form og indretning, ligesom  den påtænkte
      anvendelse af bygningen og grunden skal oplyses.
8.2   Der skal før noget byggeri påbegyndes søges Sædvanlig byggetilladelse i henhold til
      bestemmelserne i kommunens bygningsvedtægt.
§ 9. DISPENSATION M.V.
9.1.  Dispensation kan meddeles af Miljøministeriet efter indhentet udtalelse hos kommunal
       bestyrelsen, medens mindre betydende lempelser kan meddeles af kommunalbestyrelsen.
§ 10. PÅTALERET
10.1. Påtaleret har Pandrup kommunalbestyrelse samt Sundhedskommissionen med hensyn
       de sundhedsmæssige bestemmelser.
10.2. Overtrædes deklarationens bestemmelser og bringes forholdene på stedet ikke efter
        kommunalbestyrelsens eller grundejerforeningens bestyrelses påtale indenfor en nærmere
        angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er kommunalbestyrelsen
        eller grundejerforeningens bestyrelse berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for
        ejerens regning.
Som ejer af matr. nr. 2ax og 3u
Nørresundby, den 1974
Nærværende deklaration godkendes herved i medfør af byggelovens § 4, stk. 2.
P.b.v.
TOP
Område B.   Husene skal opføres som længe- eller vinkelhuse i længderetning enten
                          nordsyd eller øst-vest.
                          Ved vinkelhuse skal begge fløje have samme husdybde.
                          Minimumsafstand til skel er 5 m.
6.3.  Husenes størrelse  
      Sommerhusenes etageareal skal være mindst 50 m2 og højest 150 m2.  I dette areal medregnes
      ikke udhus eller garage på indtil 35m2.

        Evt. skorstenen skal være forsynet med dobbelt gnistfang.
6.4. Husenes placering
      Husenes placering på grunden er i område A fastlagt med nedbankede jernrør (se 6.2.).
      Nødvendige terrænreguleringer af hensyn til byggeriet på parcellerne og tilkørsel hertil må
      kun foretages under størst mulig hensyntagen til det omgivende terræn.
      Ved byggeriets afslutning skal der med græstørv el. lign. Foretages afdækning af blottede
      klit- og sandarealer.
      Færdigattest fra bygningsmyndigheden kan ikke udstedes før sådan afdækning er foretaget.
      Der må ikke på parcellerne opsættes nogen form for skiltning og det er ikke tilladt at rejse
      flagstænger eller etablere andet som f.eks. uafskærmet udendørs belysning og
      lignende,  der kan ødelægge den naturtilstand, som ønskes bevaret i hele området.
      Opsætning af alm. radio og Tv-antenne for dansk TV i en højde af  max. 1 m over tagryg er dog
      tilladt.
6.5. Bygningernes højde
      Bygningernes må ikke opføres med mere end en etage eller gives større højde med
      2,5 m fra terræn (niveauplan jf byggelovens § 34, stk. 8) til overkant tagskæg.
6.6. Tagformer
      Tage skal opføres som ligebenede sadeltage med 200  taghældning og belægges med græstørv.
      Max. højde til overkant rem 2,20 m målt fra gulv. Gulv må max. være 20 cm over terræn
      (niveauplan).
      Udhæng markeres med sternbrædt/tagrende på sternbræt eller lignende klar overgang fra
      facade til tag.
      Terrænbefæstelse/terrasser o.l må udføres af natursten, betonfliser, trykimprægneret træ
      og/eller grusbelægning.
 6.7. Farver og materialer
      I område A      udføres ydervægge med udvendig beklædning af lodrette, gennemskårne,
      afbarkede granrafter eller af l x 5 " trykimprægneret fyr således at den lodrette
     "stofvirkning" på husenes facader bevares i området. Dog skal beklædningen være ensartet
      på den enkelte ejendom.
      I område B       udføres ydervægge af træ.
      I områderne må der anvendes imprægneringsmiddel/ maling i jordfarveskalaens brune
      og grønlige nuancer.
     Tillæg:
     1a:      Bygningens udvendige beklædning: Må behandles med imprægneringsmiddel-maling
                i jordfarveskalaens brune og grønne nuancer.

    1b:       Bygningens stern og synlige bjælker: Må behandles med farverne under 1a og
                tillige behandles med:
                2 NCS farve nr. S 4550- Y80R - svenskrød.
                2 NCS farve nr. S 1502-G til nr. S 5502-G - grøntonet grå samt
                2 NCS farve nr. S 1502-Y til nr. S 5502 -y - gultonet grå.
    1c:        Bygningens vinduer og udvendige døre: Må behandles med farverne under 1a og
                tillige med:
                2 NCS farve nr. S 4550-Y80R- svenskrød.
                2 NCS farve nr. S 1502-G til nr. S 5502-G - grøntonet grå.  
                2 NCS farve nr. S 1502-Y til nr.S 5502-Y - gultonet grå
                samt hvidt
                NCS Edition 2, Natural Color System

 6.8. Hegn
      Områdets karakter med skiftende udtryk fra klitlandskab til plantage og søer skal bevares,
      hvorfor hegn ikke må opsættes.
      I område B foretager sælgeren beplantning iflg. Beplantningsplan med cirkulære lysninger,
      hvori husene placeres.
      Yderligere plantning i området må ikke foretages.
      I område A tillades mindre udplantninger, som er i pagt med stedets vegetation.
      Der må plantes lyng, revling, dugpil, vandret voksende enebær og krybende pileurt,
      - dog ikke højere end at de omkringboendes frie udsyn sikres.
      På parcellerne påhviler det grundejerne, og på fællesarealet grundejerforeningen, at bevare
      stedets naturlige bevoksning: mos (jomfruhår), lav stargræs, bølgebunke og ved
      mosen: lyse siv  og dyndmos.
6.9. Udendørs opholdsarealer
      I område A kan udendørs flisebelagte opholdsarealer udføres ved længehusenes gavle,
      hvorimod   facaderne holdes fri for at sikre terrænets naturlige forløb helt op til husenes
      ydervægge.
      Der henvises til eksempeltegn. nr. 1 og 2.

6.10. Vandforsynings- og afløbsforhold
      Vandforsynings- og afløbsforhold skal godkendes i henhold til den til enhver tid gældende
      lovgivning og af  bygningsmyndigheden i henhold til byggeloven.
      Bebyggelsen skal forsynes med vand fra godkendt fællesvandværk. Etablering af
      private drikkevandsbrønde eller boringer er ikke tilladt.
      Sælgeren sørger for etablering af hovedvandledning og stikledninger.
      Siveanlæg placeres på parcellerne eller i fællesarealerne som vist på vedheftede plan.
      Nedsivningsanlæg skal udføres som sivedræn i  overensstemmelse med Pandrup Kommunes
      principdiagram.
§ 7. GRUNDEJERFORENING
7.1. Der oprettes en grundejerforening med henblik på varetagelse af de fælles interesser, der
      følger af bestemmelserne i nærværende deklaration.
      Alle ejere af parcellerne 2 - 116 (begge h1k1.) er pligtige til at være medlem af grundejer-
      foreningen.
7.2. Grundejerforeningen består således af de til enhver tid værende parcelejere  af værende
      parcelejere af de pågældende ejendomme.
     Hver parcel  ( ejer ) deltager med lige store anparter i de opgaver,  som er  pålagt  grundejer-
     foreningen i nærværende deklaration, eller som rundejerforeningen måtte tage op som
     fællesopgaver.
7.3. Grundejerforeningen skal stiftes på en  generalforsamling, når ejerne af mindst  10 parceller
      el. Pandrup Kommunalbestyrelse stiller krav herom.
      Grundejerforeningen skal ledes af en bestyrelse af 3-5 medlemmer,  hvoraf l medlem skal
      vælges af Pandrup Kommunalbestyrelse.
      På generalforsamlingen har medlemmerne af grundejerforeningen en stemme for hver parcel,
      de ejer i området.
      På den stiftende generalforsamling fastsættes grundejerforeningens vedtægter og
      forretningsorden, som skal godkendes af Pandrup Kommunalbestyrelse.
7.4. Grundejerforeningens medlemmer er pligtige at betale kontingent til grundejerforeningen,
      bidrag til nyanskaffelser, vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og lign.
      Parcelejerne er pligtige til at respektere de fælles forpligtelser, der efter generalforsamlings-
      beslutning pålægges ejendommene.
7.5.  På Pandrup Kommunalbestyrelses forlangende skal grundejerforeningen kunne udvides
      med et eller flere nærliggende områder, eller sammensluttes med andre grundejerforeninger.
 § 8. ALMINDELIG BESTEMMELSER
8.1.  Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse med andre grundejerforeninger,
      forelægges byrådet tegninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningens
      beliggenhed med grunden og dennes størrelse, form og indretning, ligesom  den påtænkte
      anvendelse af bygningen og grunden skal oplyses.
8.2   Der skal før noget byggeri påbegyndes søges Sædvanlig byggetilladelse i henhold til
      bestemmelserne i kommunens bygningsvedtægt.
§ 9. DISPENSATION M.V.
9.1.  Dispensation kan meddeles af Miljøministeriet efter indhentet udtalelse hos kommunal
       bestyrelsen, medens mindre betydende lempelser kan meddeles af kommunalbestyrelsen.
§ 10. PÅTALERET
10.1. Påtaleret har Pandrup kommunalbestyrelse samt Sundhedskommissionen med hensyn
       de sundhedsmæssige bestemmelser.
10.2. Overtrædes deklarationens bestemmelser og bringes forholdene på stedet ikke efter
        kommunalbestyrelsens eller grundejerforeningens bestyrelses påtale indenfor en nærmere
        angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er kommunalbestyrelsen
        eller grundejerforeningens bestyrelse berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for
        ejerens regning.
Som ejer af matr. nr. 2ax og 3u
Nørresundby, den 1974
Nærværende deklaration godkendes herved i medfør af byggelovens § 4, stk. 2.
P.b.v.


Tilbage til indhold